ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glassware

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glassware*, -glassware-

glassware ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glassware (n.) เครื่องแก้ว See also: สิ่งที่ทำจากแก้ว Syn. glasswork
English-Thai: HOPE Dictionary
glassware(กลาส'แวร์) n. เครื่องแก้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
glassware(n) เครื่องแก้ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glasswareเครื่องแก้ว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องแก้ว (n.) glassware
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The glassware should be trimmed with gold.เครื่องแก้วควรขลิบทอง
Now, we're going to need all new glassware, heating mantles, about a hundred pounds of ice.ตอนนี้ เราต้องการใช้โถแก้วทดลองใหม่ทั้งหมด เครื่องให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า

glassware ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烧杯[shāo bēi, ㄕㄠ ㄅㄟ, 烧杯 / 燒杯] beaker (glassware)
料器[liào qì, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 料器] glassware; colored glass household vessel

glassware ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
玻璃器[はりき, hariki] (n) (obsc) glassware

glassware ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุด[n.] (chut) EN: [classif.: sets of things (crockery, china, glassware ...), suits of clothing, teams, menus] FR: [classif. : ensembles d'objets assortis, ensembles vestimentaires (costumes ...), équipes sportives; menus]
เครื่องแก้ว[n.] (khreūangkaē) EN: glassware FR: objets en verre [mpl]
ถ้วยแก้ว[n. exp.] (thūaykaēo) EN: glass ; tumbler ; glassware ; beaker FR: verre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glassware
Back to top