ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glasswork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glasswork*, -glasswork-

glasswork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glasswork (n.) โรงงานผลิตแก้ว See also: โรงงานทำกระจก
English-Thai: HOPE Dictionary
glasswork(กลาส'เวิร์ค) n. การผลิตแก้วและเครื่องแก้ว,การตัดกระจก,การตกแต่งเครื่องแก้ว, See also: glassworker n.
glassworks(กลาส'เวิร์คซ) n. โรงงานแก้ว,โรงงานกระจก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างกระจก (n.) glassworker See also: building glazier, glazier, decorative glass worker Syn. ช่างทำกระจก
ช่างทำกระจก (n.) glassworker See also: building glazier, glazier, decorative glass worker

glasswork ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラス工芸[ガラスこうげい, garasu kougei] (n) glasswork
ガラス細工;硝子細工[ガラスざいく, garasu zaiku] (n) glasswork

glasswork ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างกระจก[n. exp.] (chang krajo) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker FR: vitrier [m]
โรงงานแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks FR: verrerie [f]
โรงงานกระจก[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks FR: verrerie [f]
โรงงานผลิตแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: glassworks ; glass factory FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glasswork
Back to top