ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get of*, -get of-

get of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get of (phrv.) พ่ายแพ้ See also: จัดการ (กับความยุ่งยาก)
get of (phrv.) ชำเลือง See also: เหลือบมอง
get of (phrv.) เรียนรู้วิธีทำ (บางสิ่ง) Syn. get into, get out of
get of (phrv.) ค้นหา See also: หา, หาให้พบ Syn. lay of, lay on
get of (phrv.) เริ่มเข้าใจ (ความคิด) Syn. catch of
get of (phrv.) เข้าใจผิด
get of (phrv.) ตัดสิน (บุคลิกและความสามารถของ)
get of (phrv.) กำจัด See also: ทิ้ง, เป็นอิสระ Syn. be of, rid of
get of (phrv.) หนีรอดจาก See also: หลุดรอดจาก
get of (phrv.) รู้ข่าวอย่างไม่เป็นทางการ See also: ทราบข่าว
get of (phrv.) เป็นทุกข์จาก See also: ทรมานจาก Syn. have of, make of
get of (phrv.) เชื่อมโยงข้อเสียเปรียบสองอย่างไว้ด้วยกัน Syn. make of
get of (phrv.) ยึดไว้ See also: จับไว้ Syn. catch of, keep of
get off (phrv.) เอาออกไป See also: ถอดออก Syn. take off
get off (phrv.) โน้มลงมา See also: ก้มลงมา Syn. keep off
get off (phrv.) ออกจากรถ See also: ลงจากรถ Syn. get on, get out
get off (phrv.) ทำความสะอาด See also: ขจัด (สิ่งปกปรก) Syn. come off, come out
get off (phrv.) ออกเดินทาง See also: เริ่มเดินทาง Syn. go away
get off (phrv.) เริ่ม See also: เริ่มเคลื่อน Syn. be off, get away
get off (phrv.) ช่วยเหลือให้ออกมาจาก (เรือที่กำลังจม)
get off (phrv.) ส่ง See also: ส่งทางไปรษณีย์ Syn. send off
get off (phrv.) ไม่โดนลงโทษ See also: รอดจากการลงโทษ Syn. get away with, get off with
get off (phrv.) รอดพ้นอันตราย Syn. get off with
get off (phrv.) หลับ Syn. doze off
get off (phrv.) เรียนรู้ See also: ศึกษา Syn. have off
get off (phrv.) เลิกงาน Syn. be off
get off (phrv.) มีวันหยุด Syn. have off, takeoff
get off (phrv.) แต่งงาน See also: มีคู่
get off (phrv.) ทำตลก See also: มีเรื่องตลก
get off (phrv.) ตื่นเต้น See also: ได้รับผลจากยา Syn. take off
get off (phrv.) ไม่เชื่อหรอก Syn. come on
get off (phrv.) ไปให้พ้น Syn. push off
get off (phrv.) เริ่ม (บางสิ่ง) ได้ดีหรือไม่ดี
get off (phrv.) เริ่มต้นดี See also: ไม่ดี
get off (phrv.) บอกให้เลิกทำหรือไม่ทำ
get off (phrv.) ลงมาจาก See also: ลงมา Syn. keep off, stay off
get off (phrv.) ยกลงมา See also: เอาลงมา Syn. keep off, stay off
get off (phrv.) ออกจาก (รถ) See also: ลงจากรถ Syn. alight from
get off (phrv.) เลิกงาน Syn. be off
get off (phrv.) รอดพ้น See also: หลุดพ้น Syn. get out of
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงรถ (v.) get off Ops. ขึ้นรถ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
I'll get off in 10 minutesฉันจะเลิกงานใน 10 นาทีนี่แหล่ะ
I told the kids to get off the roadฉันบอกเด็กๆ ให้ออกจากถนน
We have to hurry to get off the baggages!เราต้องรีบเอากระเป๋าพวกนี้ลงนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's get of here.ออกไปจากที่นี่กันเถอะ
♪ Ooh, the more I get of you, the stranger it feels ♪# Ooh, the more I get of you,\ the stranger it feels#
♪ ooh, the more I get of you ♪ooh, the more I get of you
Just as I expected, you acted like a professional trying to get of the messคุณเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ไม่มีผิด คุณทำทุกอย่างแบบมืออาชีพ ขจัดความยุ่งเหยิง
Will you get-- get of me.ไม่... คุณ... พูดมาตลอด
Get off this planet!ลงมาที่ดาวเคราะห์นี้
I just don't get off on funerals, man. They give me the creeps.งานศพเพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เอง ฉันรู้สึกแย่จริงๆ
Get off the pavement, you bloody coon.ออกไปจากทางเท้า ไอ้มืด
She got an honest-to-god dick... to get off on, huh?เธอไม่ต้องช่วยตัวเองเหมือนเราหรอก หัวหน้า เธอมีหำแฟนเธอไว้ช่วย ช่ายป่าววว
Give me back this! Go on, get off me.เอาคืนมาซิ ไปเถอะ ไปให้พ้น
Come on, Teddy, man. Get off the tracks. You're crazy.มาน่า เทดดี้ เพื่อน ออกมาจากราง นายมันบ้า
Get off my rug, you little nerd-bomber.(ดีเจนางฟ้าอีทึกผู้น่ารัก)

get of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)

get of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle)
乗り捨てる[のりすてる, norisuteru] (v1,vt) to get off; to abandon (a ship or vehicle)
少しの損で済む[すこしのそんですむ, sukoshinosondesumu] (v5m) to get off with a little loss
思し召す;思召す;思しめす[おぼしめす, oboshimesu] (v5s,vt) (1) (hon) to think (only used to speak of others); (2) to turn one's attention toward (only used to speak of others); to have feelings for (only used to speak of others); (3) to honour the target of one's emotions
水増し予算[みずましよさん, mizumashiyosan] (n) budget of padded (empty) figures
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)
腰を上げる[こしをあげる, koshiwoageru] (exp,v1) (1) (See 腰を下ろす) to get up (from sitting); (2) to finally start to do something; to get off one's arse (ass)
臨機目標[りんきもくひょう, rinkimokuhyou] (n) target of opportunity
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee)
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
降りる[おりる, oriru] Thai: ลง(จากรถ) English: to get off

get of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลง[v.] (long) EN: get down ; get off ; get out ; go down ; descend ; dismount FR: descendre ; débarquer
ลงรถ[v. exp.] (long rot) EN: get off ; get out ; get down FR: descendre d'un véhicule
ออกกะ[v. exp.] (øk ka) EN: get off ; end one's shift FR:
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: start ; start moving ; get off to a start FR:
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk re) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked FR: passer du coq à l'âne ; sauter du coq à l'âne
ระบายความในใจ[v. exp.] (rabāi khwām) EN: speak one's mind ; unburden oneself ; get off one's chest FR:
รอดตัว[v.] (røt tūa) EN: be saved ; get off the hook FR: être sain et sauf

get of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungeschoren {adj} | ungeschoren davonkommenscot-free | to get off scot-free; to escape scot-free

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get of
Back to top