ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

genetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *genetic*, -genetic-

genetic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
genetic (adj.) ที่ได้จากบรรพบุรุษ See also: ที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ Syn. hereditary, congenital
genetic (adj.) เกี่ยวกับน้ำอสุจิ (ทางชีววิทยา) See also: เกี่ยวกับเมล็ด Syn. spermatic
genetic code (abbr.) คำย่อของ ribonucleic acid
genetic engineering (n.) พันธุวิศวกรรม See also: การตัดต่อยีน
Genetic engineering (n.) พันธุวิศวกรรม See also: การตัดต่อยีน
geneticist (n.) นักพันธุศาสตร์ See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรม
genetics (n.) พันธุศาสตร์ See also: การให้กำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
genetic(จะเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับพันธศาสตร์,ยีน (gene) ในโครโมโซม,เกี่ยวกับการสร้าง, See also: genetical adj. genetically adv., Syn. evolutionary,basic
geneticist(จะเนท'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพันธุศาสตร์
genetics(จะเนท'ทิคซฺ) n. พันธุศาสตร์,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์
English-Thai: Nontri Dictionary
genetic(adj) เกี่ยวกับการเติบโต,เกี่ยวกับการเกิด,เกี่ยวกับพันธุศาสตร์
genetics(n) พันธุศาสตร์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
genetic๑. -การสืบพันธุ์๒. -พันธุกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genetic engineeringพันธุวิศวกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneticistนักพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneticsพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetic algorithmจีเนติกอัลกอริทึม [คอมพิวเตอร์]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
Genetically modified foodsอาหารตัดแต่งพันธุ์ [TU Subject Heading]
Geneticsพันธุศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พันธุวิศวกรรม (n.) genetic engineering
พันธุศาสตร์ (n.) genetics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want tissue samples, X-rays, blood typing, toxicology and a full genetic work-up.พยายามจะบอกว่า นี่เป็นญาติของ Ray Soames เหรอ ผมต้องการตัวอย่างเนื้อเยื่อ ภาพเอ็กเรย์
And that maybe causes some kind of genetic mutation, which explains the body we dug up.แล้วรอยประหลาดนั่นเป็น การทดลอง บางอย่างที่ทำกับพวกเขา และนั่นอาจเป็นสาเหตุให้ เกิดพันธุกรรมผ่าเหล่าขึ้นมา
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.คุณจะสืบทอดมันผ่านทางเครือข่าย, – เหมือนอย่างที่มนุษย์ถ่ายยีนส์สู่รุ่นลูก.
He's blessed with all the gifts required for such an undertaking. A genetic quotient second to none.ผู้ที่มีพันธุกรรมล้ำเลิศติดตัว
And when for one reason or another a member of the elite falls on hard times their genetic identity becomes a valued commodity for the unscrupulous.พวกยีนเด่นก็ตกที่นั่งลำบากเป็นเหมือนกัน ยีนที่ล้ำค่าของคนพวกนี้\ ล้วนเป็นที่ต้องการของคนที่ด้อยกว่า
It's a genetic resemblance.เป็นการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์น่ะ
It must be a genetic trait.ต้องเป็นกรรมพันธุ์แน่ๆ
It's a genetic disorder.มันเป็นโรคทางพันธุกรรม ร่างกายผมสร้างโปรตีนบางชนิดได้ไม่ดี
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ
The Corvinus strain itself, which we learned was hidden away in the genetic code of his human descendants and passed along in its dormant form down through the ages to Michael Corvin.เรารู้ว่ายีนส์โควีนัส ถูกซ่อนในยีนส์ของมนุษย์ที่เป็นลูกหลานของเค้า และส่งมาในรูปแบบตายตัว
T-virus is manifesting itself in a genetic mutation.ที-ไวรัสเริ่มจัดเรียงตัวเองในการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
I think you both know my Director of Genetic Research, Susan Storm.ฉันคิดว่านายทั้งคู้คงรู้จัก ผู้อำนวยการแผนกวิจัยยีนส์แล้ว ซูซาน สตอร์ม

genetic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
染色质[rǎn sè zhì, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄓˋ, 染色质 / 染色質] chromosome; genetic material of chromosome
基因修改[jī yīn xiū gǎi, ㄐㄧ ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, 基因修改] genetic modification
基因工程[jī yīn gōng chéng, ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 基因工程] genetic engineering
基因染色体异常[jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng, ㄐㄧ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄧˋ ㄔㄤˊ, 基因染色体异常 / 基因染色體異常] genetic chromosome abnormality
基因码[jī yīn mǎ, ㄐㄧ ㄇㄚˇ, 基因码 / 基因碼] genetic code
转基因[zhuǎn jī yīn, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ , 转基因 / 轉基因] genetic modification
遗传工程[yí chuán gōng chéng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 遗传工程 / 遺傳工程] genetic engineering
遗传性疾病[yí chuán xìng jí bìng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 遗传性疾病 / 遺傳性疾病] genetic disorder
遗传物质[yí chuán wù zhì, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ˋ ㄓˋ, 遗传物质 / 遺傳物質] genetic material
氰苷[qíng gān, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢ, 氰苷] cyanogenetic glucoside
基因学[jī yīn xué, ㄐㄧ ㄒㄩㄝˊ, 基因学 / 基因學] genetics
遗传学[yí chuán xué, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, 遗传学 / 遺傳學] genetics
遗传性[yí chuán xìng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 遗传性 / 遺傳性] hereditary; inherited; genetic

genetic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジーンエンジニアリング[, ji-n'enjiniaringu] (n) gene engineering; genetic engineering
ジェネティック[, jieneteikku] (n) genetic
ジェネティックアルゴリズム[, jieneteikkuarugorizumu] (n) genetic algorithms
ジェネティックシステム[, jieneteikkushisutemu] (n) genetic system
トランスポゾン[, toransupozon] (n) transposon (transposable or movable genetic element)
メンデルの法則[メンデルのほうそく, menderu nohousoku] (n) Mendel's laws (of genetic inheritance)
体質[たいしつ, taishitsu] (n,adj-no) constitution (physical); genetic make-up; predisposition (to disease); (P)
遺伝子工学[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n) genetic engineering
遺伝子座[いでんしざ, idenshiza] (n) genetic locus
遺伝子診断[いでんししんだん, idenshishindan] (n) genetic diagnosis
遺伝的アルゴリズム[いでんてきアルゴリズム, identeki arugorizumu] (n) {comp} genetic algorithm; GA
遺伝的多型[いでんてきたけい, identekitakei] (n) genetic polymorphism
遺伝的浮動[いでんてきふどう, identekifudou] (n) genetic drift
遺伝相談[いでんそうだん, idensoudan] (n) genetic counseling; genetic counselling
遺伝資源へのアクセスと利益配分[いでんしげんへのアクセスとりえきはいぶん, idenshigenheno akusesu toriekihaibun] (n) access to genetic resources and benefit sharing; Access and Benefit-Sharing; ABS
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
エピジェネティクス[, epijieneteikusu] (n) epigenetics
スプライシング[, supuraishingu] (n) splicing (genetics)
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest)
交差(P);交叉[こうさ, kousa] (n,vs,adj-no) (1) crossing; intersection; (2) (genetic) crossing over; (P)
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny)
後成遺伝学[こうせいいでんがく, kouseiidengaku] (n) epigenetics
精神発達学[せいしんはったつがく, seishinhattatsugaku] (n) psychogenetics
系統学[けいとうがく, keitougaku] (n) phylogenetics
細胞遺伝学[さいぼういでんがく, saibouidengaku] (n) cytogenetics
血縁関係[けつえんかんけい, ketsuenkankei] (n,adj-no) blood relationship; blood relations; being genetically related
転座[てんざ, tenza] (n,vs) translocation (genetics)
逆遺伝学[ぎゃくいでんがく, gyakuidengaku] (n) reverse genetics
連鎖[れんさ, rensa] (n,vs) (1) chain; chaining; catena; connection; (2) (genetic) linkage; (P)
遺伝子組み換え作物[いでんしくみかえさくもつ, idenshikumikaesakumotsu] (n) genetically-modified crop; genetically-engineered crop; transgenic crop; GM crop
遺伝学[いでんがく, idengaku] (n) genetics; study of heredity
遺伝学者[いでんがくしゃ, idengakusha] (n) geneticist
遺伝病[いでんびょう, idenbyou] (n) hereditary (genetic) disease
遺伝的[いでんてき, identeki] (adj-na) genetic; hereditary
集団遺伝学[しゅうだんいでんがく, shuudan'idengaku] (n) population genetics

genetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงพันธุกรรม[adj.] (choēng phan) EN: genetic FR:
การปฏิวัติทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān patiwat) EN: genetic revolution FR:
การตัดต่อพันธุกรรม = การตัดต่อทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān tattø p) EN: genetic modification FR: modification génétique [f]
การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: genetic analysis FR: analyse génétique [f]
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม[n. exp.] (khantønwith) EN: genetic algorithm FR: algorithme génétique [m]
พันธุ-[pref.] (phanthu-) EN: genetic FR: génétique
พันธุกรรม[adj.] (phanthukam) EN: inherited ; hereditary ; genetic FR: héréditaire
พันธุวิศวกรรม[n.] (phanthuwits) EN: genetic engineering FR: ingénierie génétique [f]
รหัสพันธุกรรม[n. exp.] (rahat phant) EN: genetic code FR: code génétique [m]
สารพันธุกรรม[n. exp.] (sān phanthu) EN: genetic material FR:
ทางพันธุกรรม[adj.] (thāng phant) EN: heriditary ; genetic FR: génétique
วิศวพันธุกรรม[n.] (witsawaphan) EN: genetic engineering FR:
ดัดแปลงพันธุกรรม[v. exp.] (datplaēng p) EN: modify genetically FR: modifier génétiquement
อีพีเจเนติกส์[n.] (īphījēnētik) EN: epigenetics FR:
จีเอ็มโอ[abv.] (Jī-Em-Ō) EN: GMO (genetically modified organism) FR: OMG [m]
การจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: phylogenetic classification FR: classification phylogénétique [f]
พันธุกรรมศาสตร์[n.] (phanthukams) EN: genetics FR: génétique [f]
พันธุศาสตร์[n.] (phanthusāt) EN: genetics FR: génétique [f]
พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ[n. exp.] (phanthusāt ) EN: quantitative genetics FR:
พันธุศาสตร์ประชากร[n. exp.] (phanthusāt ) EN: population genetics FR:
เภสัชพันธุศาสตร์[n.] (phēsatchaph) EN: pharmocogenetics FR:
พืชตัดต่อพันธุกรรม[n. exp.] (pheūt tat t) EN: genetically-modified plant ; genetically modified plant ; GM plant FR: plante génétiquement modifiée (PGM) [f]
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม[n. exp.] (sing mī chī) EN: genetically modified organism (GMO) ; genetically engineered organism (GEO) FR: organisme génétiquement modifié (OGM) [m] ; OGM [m] (abrév.)
วิวัฒนาการชาติพันธุ์[n. exp.] (wiwatthanāk) EN: phylogenetics FR: phylogénétique [f]

genetic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genetisch {adj}genetic
genetisch {adv}genetically
Genmanipulation {f}genetic engineering
Genfood {n}; genetisch veränderte Nahrunggenetically modified food
gentechnisch {adj}genetic; genetically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า genetic
Back to top