ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gecko

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gecko*, -gecko-

gecko ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gecko (n.) ตุ๊กแก
English-Thai: HOPE Dictionary
gecko(เกค'โค) n. ตุ๊กแก
English-Thai: Nontri Dictionary
gecko(n) ตุ๊กแก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กับแก้ (n.) gecko See also: Gecko verticillatus Syn. ต๊กโต
ต๊กโต (n.) gecko See also: Gecko verticillatus Syn. กับแก้
ตุ๊กแก (n.) gecko See also: Gecko verticillatus Syn. ต๊กโต, กับแก้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's okay, I've got a bigger crown. It's got a gecko on it.ไม่เป็นไรน่า ฉันมีอันที่ใหญ่กว่านี้ละ มีจิ้งจกเกาะด้วย
Excuse me,you-you in the gordon gecko costume.คนที่แต่งตัวเหมือนนักปั่นหุ้นน่ะ
You got the wide-eyed stoner kid who's hitting the gecko bong more frequently than one of Bob Marley's kids at a Phish concert or else you have the disaffected rich kid who's gonna show my dad that I'm not part of the whole machine.คุณใช้เด็กเมายา ตาเบิกโพลง ที่ตีกลองบ่อยกว่าหนึ่งในลูกของ บ็อบ มาร์ลีย์ ในคอนเสริต์ฟิช
Well, if he's so sensitive, why doesn't he lose 70 pounds and stop talking about geckos.ถ้าเขาอ่อนไหวนัก ทำไมไม่ลดน้ำหนักสัก 70 ปอนด์ แล้วเลิกพูดเรื่องตุ๊กแก เผื่อจะมีเพื่อนบ้าง
About what, geckos? I... I don't have all the answers.ผมอาจไม่มีคำตอบทุกอย่าง แต่ถ้าเขาฟังผมก็อาจจะได้เรียนรู้บ้าง
You never see anything around here but those geckos.ในนี้ไม่เห็นจะมีตัวอะไรสักหน่อย นอกจากตุ๊กแก
Look, the "gecko" maneuver.ดูนะ,ข้าจะทำแบบตุ๊กแกให้ดู

gecko ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁虎[bì hǔ, ㄅㄧˋ ㄏㄨˇ, 壁虎] gecko; house lizard

gecko ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤモリザメ[, yamorizame] (n) gecko catshark (Galeus eastmani, found in the Western Pacific)
守宮;家守[やもり, yamori] (n) (uk) gecko; house lizard

gecko ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิ้งจกบ้าน[n. exp.] (jingjok bān) EN: House gecko ; Half-toed gecko ; House lizard ; Hemidactylus FR: Hemidactylus
จิ้งจกบ้านหางแบน[n. exp.] (jingjok bān) EN: Flat-tailed house gecko ; Hemidactylus platyurus FR: Hemidactylus platyurus
จิ้งจกดินลายจุด[n. exp.] (jingjok din) EN: Siamese leaf-toed gecko ; Dixonius siamensis FR: Dixonius siamensis
จิ้งจกดินสยาม[n. exp.] (jingjok din) EN: Siamese leaf-toed gecko ; Dixonius siamensis FR: Dixonius siamensis
กับแก้[n.] (kapkaē) EN: gecko FR: gecko [m]
ต๊กโต[n.] (toktō) EN: gecko FR: gecko [m]
ตุ๊กแก[n.] (tukkaē) EN: gecko ; wall gecko FR: gecko [m] ; gecko tokay (d'Asie) [m] ; tockay [m]
ตุ๊กแกบินหางเฟิน[n. exp.] (tukkaē bin ) EN: smooth-backed gliding gecko ; Burmese flying gecko ; Ptychozoon lionotum FR: Ptychozoon lionotum
ตุ๊กแกเสือดาว[n. exp.] (tukkaē seūa) EN: leopard gecko FR:
ตุ๊กแกใหญ่[n.] (tukkaē yai) EN: tokay gecko ; Gekko gecko FR: Gekko gecko

gecko ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gecko {m} [zool.]gecko

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gecko
Back to top