ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gadget

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gadget*, -gadget-

gadget ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gadget (n.) อุปกรณ์ขนาดเล็ก See also: กลไกขนาดเล็ก Syn. engine, gismo, device
gadgetry (n.) อุปกรณ์ขนาดเล็ก See also: กลไกขนาดเล็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
gadget(แกด'จิท) n. เครื่องมือ,เครื่องประดิษฐ์,อุปกรณ์,สิ่งประดิษฐ์,เครื่องประกอบ., See also: gadgety adj., Syn. contrivance
gadgeteer(แกดจิเทียร์) n. นักประดิษฐ์,ผู้ชอบใช้เครื่องประดิษฐ์
gadgetry(แกด'จิทรี) n. เครื่องมือทั้งหลาย,เครื่องประดิษฐ์ทั้งหลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One thing I've learned in all my years of crime fighting, gadget mobile, is that it's always the most quiet right before the criminals strike!กล้วหัวหดไม่กล้าโผล่หน้ามาที่ รีเวอร์ตั้นอีก แก็ดเจ็คโมไบล์ สิ่งหนึ่งที่ฉัน ได้เรียนรู้จากตลอดการทำงาน... ต่อสู้กับความชั่วร้าย...
Go, go, gadget radar gun.ไป ไป ปืนเรด้าแก็ดเจ็ต
No, no, no. Go, go, gadget radar gun.ไม่ ไม่ ไม่ ไป ไป ปืนเรด้าแก็ดเจ็ต
Go, go, gadget parachute!ไป ไป ร่มชูชีพแก็ดเจ็ท
Go, go, gadget parachute, back in the thing.ไป ไป ร่มชูชีพแก็ดเจ็ท เอากลับเข้าสิ
Go, go, gadget handcuffs.ไป ไป กุญแจมือแก็ดเจ็ท
Go, go, gadget toothbrush.ไป ไป แปรงสีฟันแก็ดเจ็ท
When gadget arrested me, the police confiscated all my assets.ตอนที่ แก็ดเจ็ทจับฉันได้... ตำรวจยึดสมบัติทุกชิ้นฉันไปหมด
Right before Riverton's eyes, and there won't be a thing inspector gadget can do about it.ต่อหน้าต่อสายตาชาวรีเวอร์ตั้น... และแก็ดเจ็ทจะไม่มีวันทำอะไรได้
Mayor: The gadget program has helped make riverton...โครงการแก็ดเจ็ทได้ช่วยให้ รีเวอร์ตั้น...
This is gadget model 2... or "g2" for short.นี่คือแก็ดเจ็ทรุ่นที่ 2... หรือเรียกสั้นๆ "จี2"
The latest, most newest generation in the gadget program.ล่าสุด รุ่นที่ใหม่ที่สุด... ในโครงการแก็ดเจ็ท

gadget ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小玩意[xiǎo wán yì, ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄧˋ, 小玩意] gadget; widget (small item of software)

gadget ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガジェットバッグ[, gajiettobaggu] (n) gadget bag
ガゼット[, gazetto] (n) gadget
ガゼットバック[, gazettobakku] (n) gadget bag
ガゼットバッグ[, gazettobaggu] (n) gadget bag
ギャゼットバッグ[, gyazettobaggu] (n) gadget bag
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play
ガジェット[, gajietto] (n) gadget; (P)
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing")
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P)
器具[きぐ, kigu] (n) utensil; apparatus; implement; device; gadget; (P)

gadget ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องมือกระจุกกระจิก[n. exp.] (khreūangmeū) EN: gadget FR: gadget [m] ; bebelle = bébelle [f] (Québ.)
อุปกรณ์บันเทิงไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn ban) EN: electrical entertainement gadgetry FR: gadget électronique [m]
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn cho) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget FR: appareil [m]
อุปกรณ์ไฮเทค[n. exp.] (uppakøn hai) EN: modern gadgets FR:

gadget ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Texteingabefeld {n}text gadget; string gadget

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gadget
Back to top