ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fulminate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fulminate*, -fulminate-

fulminate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fulminate (vi.) ด่าว่าหรือวิพากษ์รุนแรง See also: พูดให้เจ็บแสบ, ร้องด่า Syn. denounce, rail
fulminate (vt.) ด่าว่าหรือวิพากษ์รุนแรง See also: พูดให้เจ็บแสบ, ร้องด่า Syn. denounce, rail
fulminate against (phrv.) ร้องด่า See also: ตะโกนด่า
English-Thai: HOPE Dictionary
fulminatevi. ร้องด่า,ร้องเสียงดัง,กริ้ว,ฟ้าร้อง,ตำหนิ vt. ทำให้ระเบิด,ร้องด่า.
English-Thai: Nontri Dictionary
fulminate(vi) ระเบิด,โมโห,เดือดดาล,กริ้ว,โกรธ,ร้องด่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fulminated mercury and a little tweak of chemistry.กรดเมอร์คิวรีฟูลมิเนต และดัดแปรงเล็กน้อยกระบานการทางทางเคมี

fulminate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雷汞;雷こう[らいこう, raikou] (n) (See 雷酸水銀) mercury fulminate
雷酸水銀[らいさんすいぎん, raisansuigin] (n) mercury fulminate
大声疾呼[たいせいしっこ, taiseishikko] (n,vs) shout with a loud voice; fulminate; vociferate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fulminate
Back to top