ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freebee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freebee*, -freebee-

freebee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freebee (sl.) เสรีภาพ See also: อิสระ Syn. freebie, freeby

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freebee
Back to top