ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foul-up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foul-up*, -foul-up-

foul-up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foul-up (n.) ความล้มเหลวเพราะทำพลาดหรือผิดกฎ Syn. cock-up
English-Thai: HOPE Dictionary
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foul-up
Back to top