ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cock-up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cock-up*, -cock-up-

cock-up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cock-up (n.) ความล้มเหลวเพราะทำพลาดหรือผิดกฎ Syn. foul-up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cock-up
Back to top