ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

formaldehyde

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *formaldehyde*, -formaldehyde-

formaldehyde ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
formaldehyde (n.) ก๊าซไร้สีกลิ่นแรงใช้ทำยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า Syn. methanal
formaldehyde solution (n.) น้ำเกลือสำหรับดองของ Syn. solution
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formaldehydeฟอร์มาดีไฮด์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟอร์มาลดีไฮด์ (n.) formaldehyde
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Boyd preserved them in formaldehyde so he could come and visit.บอยด์แช่พวกเธอด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเขาสามารถแวะมาดูได้
Now they're floating in formaldehyde and stuffed into barrels strewn around a swamp.ตอนนี้ กลับต้องมาลอยอยู่ในยากันเน่า อัดอยู่ในถังที่จมอยู่ในบึงโสโครก
Do you want to soak it in formaldehyde and donate to the university?เธออยากแช่มันไว้ในฟอเมอลีน แล้วเอาไปบริจาคที่มหาลัยเหรอ
His marijuana could be laced with formaldehyde or lead, which could cause a pulmonary hemorrhage, which could make him spit up blood.กัญชาของเขาอาจเจือปนฟอร์มัลดีไฮด์หรือตะกั่ว ซึ่งอาจทำให้เกิดเลือดออกในปอด ซึ่งทำให้เขาขากเป็นเลือด
I even mixed formaldehyde solutions, with phosphoric acid in a 2:1 ratio, to make a living.ฉันผสมฟอร์มอลดีไฮด์กับกรดโฟสโฟริคในสัดส่วน 2: 1 แล้ว
I haven't organized my swabs in a week, and I have cultures growing so out of control that my actual control cultures have mutated, and I have a delivery of formaldehyde in... thirty minutes.ฉันไม่จัดระเบียบตัวอย่าง มาอาทิตย์นึงแล้ว จุลินทรีย์ ที่เพาะไว้โตมากเกินกว่า ที่ฉันต้องการเยอะ และยาฆ่าเชื้อกำลังจะมาส่งใน
The right sleeve of your jacket, plus the formaldehyde mixed with your cologne and your complete inability to stop looking at your watch.- แขนเสื้อขวาของแจ็คเกตนาย แถมมีกลิ่นฟอร์มาร์ลีนผสมกับโคโลนจ์นาย และนายก็ไม่สามารถหยุดมองนาฬิกาของนายได้อย่างสิ้นเชิงเลย
Formaldehyde, to be precise.ถ้าจะให้ถูกต้องเรียกว่าฟอร์มาดีไฮด์
To be even more precise, dirty formaldehyde.แต่ถ้าจะให้ถูกต้องยิ่งกว่าต้องเรียกว่าไอ้ฟอร์มาดีไฮด์โสโครก
Hobbies... storing women in formaldehyde.งานอดิเรก... จับผู้หญิง แช่ในน้ำยากันเน่า
Self-improvement and storing women in formaldehyde.การปรับปรุงตัวเองและ เก็บผู้หญิงไว้ในฟอร์มาลดีไฮด์
You can smell it--formaldehyde with a soupcon of decay.คุณดมได้เลย ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อไม่ให้เน่า

formaldehyde ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甲醛[jiǎ quán, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 甲醛] formaldehyde (HCHO)
脲醛[niào quán, ㄋㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˊ, 脲醛] urea formaldehyde

formaldehyde ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホルムアルデヒド;フォルムアルデヒド[, horumuarudehido ; forumuarudehido] (n) formaldehyde; methanal

formaldehyde ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอร์มาลดีไฮด์[n.] (fømāndīhai ) EN: formaldehyde FR: formaldéhyde [m] ; aldéhyde formique [m]
เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน[n. exp.] (mēlāmīn føm) EN: melamine resin ; melamine formaldehyde FR:

formaldehyde ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formaldehyd {n} [chem.]formaldehyde

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า formaldehyde
Back to top