ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fluoride

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fluoride*, -fluoride-

fluoride ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fluoride (n.) ฟลูออไรด์ See also: สารผสมฟลูออรีนใช้ผสมในยาสีฟัน
English-Thai: HOPE Dictionary
fluoride(ฟลู'อะไรดฺ) n. เกลือของ hydrofluoric acid
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluoride ฟลูออไรด์ เป็นชื่อเรียกไอออนของธาตุฟลูออรีน พบทั่วไปในดิน หิน และน้ำ โดยจะพบในรูปของสารประกอบหลายชนิด ดังนั้น ในการดำรงชีวิตร่างกายจึงรับฟลูออไรด์ตลอดเวลาจากอาหารและน้ำดื่ม ตามปกติจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น ฟันมีลักษณะจุดเป็นด่างและขรุขระ ส่วนผู้ที่ได้ฟลูออไรด์จากควันเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า "ฟลูออโรซิส" (Fluorosis) [สิ่งแวดล้อม]
Fluorides, Acidulatedแอซิดูเลเตดฟลูออไรด์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟลูออไรด์ (n.) fluoride
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anthrax in our mail. We got fluoride in our water.จัดการโรคแอนแทรกซ์ เรามีฟลูโอไรด์ในน้ำ
The uranium hexafluorides and the cesium isotopes.ยูเรเนียม เฮกซาฟลูโอไรค์ และสารกัมมันตรังสีซีเซียม
Well, Homeland Security wants to know if we can put a vaccination in the water supply, like fluoride.ดี,ความมั่นคงแห่งชาติต้องการทราบ ... ...หากเราสามารถใส่วัคซีนลงในน้ำดื่ม เหมือนฟลูออไรด์
Methylphosphonyl difluoride?เมทธิลฟอสโฟนิล ไดฟลูออไรด์
Boron trifluoride? Methylene chloride?โบรอนไตรฟลูออไรด์ เมธิลีนคลอไรด์

fluoride ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三氟化硼[sān fú huà péng, ㄙㄢ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄥˊ, 三氟化硼] boron trifluoride
氟化物[fú huà wù, ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ˋ, 氟化物] fluoride
卤化物[lǔ huà wù, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, 卤化物 / 鹵化物] halide (i.e. fluoride, chloride, bromide etc)
四氟化硅[sì fú huà guī, ㄙˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄟ, 四氟化硅] silicon tetrafluoride SiF4
六氟化铀[liù fú huà yóu, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, 六氟化铀 / 六氟化鈾] uranium hexafluoride (UF6)
四氟化铀[sì fú huà yóu, ㄙˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, 四氟化铀 / 四氟化鈾] uranium tetrafluoride (UF4)

fluoride ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フッ化カルシウム;弗化カルシウム[フッかカルシウム(フッ化カルシウム);ふっかカルシウム(弗化カルシウム), futsu ka karushiumu ( futsu ka karushiumu ); fukka karushiumu ( futsu ka karushiumu] (n) calcium fluoride (CaF2)
フッ化物;弗化物[フッかぶつ(フッ化物);ふっかぶつ(弗化物), futsu kabutsu ( futsu bakemono ); fukkabutsu ( futsu bakemono )] (n) fluoride
フッ化水素;弗化水素[フッかすいそ(フッ化水素);ふっかすいそ(弗化水素), futsu kasuiso ( futsu ka suiso ); fukkasuiso ( futsu ka suiso )] (n) hydrogen fluoride; HF
六フッ化硫黄;六弗化硫黄[ろくフッかいおう(六フッ化硫黄);ろくふっかいおう(六弗化硫黄), roku futsu kaiou ( roku futsu ka iou ); rokufukkaiou ( roku futsu ka iou )] (n) sulfur hexafluoride

fluoride ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟลูออไรด์[n.] (flū-ørai) EN: fluoride FR:
โพแทสเซียมฟลูออไรด์[n. exp.] (phōthaetsīe) EN: potassium fluoride FR:
โซเดียมฟลูออไรด์[n. exp.] (sōdīem flū-) EN: sodium fluoride FR:
ยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด์ = ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์[n. exp.] (yūrēnīem hē) EN: uranium hexafluoride FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fluoride
Back to top