ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fluoride-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fluoride, *fluoride*,

-fluoride- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anthrax in our mail. We got fluoride in our water.จัดการโรคแอนแทรกซ์ เรามีฟลูโอไรด์ในน้ำ

-fluoride- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フッ化カルシウム;弗化カルシウム[フッかカルシウム(フッ化カルシウム);ふっかカルシウム(弗化カルシウム), futsu ka karushiumu ( futsu ka karushiumu ); fukka karushiumu ( futsu ka karushiumu] (n) calcium fluoride (CaF2)
フッ化物;弗化物[フッかぶつ(フッ化物);ふっかぶつ(弗化物), futsu kabutsu ( futsu bakemono ); fukkabutsu ( futsu bakemono )] (n) fluoride

-fluoride- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟลูออไรด์[n.] (flū-ørai) EN: fluoride FR:
โพแทสเซียมฟลูออไรด์[n. exp.] (phōthaetsīe) EN: potassium fluoride FR:
โซเดียมฟลูออไรด์[n. exp.] (sōdīem flū-) EN: sodium fluoride FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fluoride-
Back to top