ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fling off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fling off*, -fling off-

fling off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling off (phrv.) โยนทิ้ง See also: ขว้างทิ้ง, เขวี้ยงทิ้ง Syn. cast off, chuck off
fling off (phrv.) หนีรอดจาก See also: หลุดพ้น, หมดภาระ, เป็นอิสระจาก (สิ่งที่ไม่ต้องการ) Syn. chuck off, shake off, throw off
fling off (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้
fling off (phrv.) ส่ง (กลิ่น, ความร้อน) ออกมา Syn. give forth, give off, give out
fling off (phrv.) เขียนง่าย Syn. dash off
fling off (phrv.) พูดไม่ระวังปาก Syn. put in
fling off (phrv.) หงุดหงิด See also: อารมณ์เสีย Syn. fling away, fling out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's raffling off my car?เขาเอารถฉันไปจับรางวัลเหรอ
Class, coffee, intense sessions of editing my papers in his very small, stifling office.เรียน แล้วก็กาแฟ และชั่วโมงแก้เปเปอร์ที่โคตรเครียด ในออฟฟิสเล็กๆกลิ่นตุๆของเขา

fling off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds
払い除ける;払い退ける;払いのける[はらいのける, harainokeru] (v1,vt) to ward off; to brush away; to fling off; to drive away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fling off
Back to top