ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appetizer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appetizer*, -appetizer-

appetizer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appetizer (n.) อาหารเรียกน้ำย่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
appetizer(แอพ'พีไทเซอะ) n. สิ่งที่เจริญอาหาร,ยาเจริญอาหาร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appetizersสิ่งกระตุ้นความอยากอาหาร [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And one appetizer of your choice here at the bar. Tonight, we have, uh... ?และก็กับแกล้มที่คุณเลือกได้เองหนึ่งที่ที่บาร์นี้ คืนนี้เรามี..
And last but not least, an appetizer should never, never, under any circumstances, be referred to as a pupu.สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด อาหารว่าง ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดๆก็ตาม ไม่ควรจะถูกเรียกว่า "พูพู"เด้ดขาด
Those were the ingredients you had to combine for the appetizer course.นี่คือส่วนผสมสำคัญทั้งหมด คุณก็แค่ผสมมันเข้าด้วยกัน นี่สำหรับเป็นอาหารว่าง.
Appetizer and a cocktail.ของทานเล่นกับค็อกเทล
I had some beautiful cutlets... that were cut just right... that I was going to fry up as an appetizer.ที่แล่เป็นแผ่นบางๆ และไปทอดสำหรับเรียกน้ำย่อย
Let's get one more appetizer. What do you want?เฮ้ ไปหาที่อื่นดื่มกันต่อดีกว่า\นายอยากไปไหน ?
It's hardly an appetizer, for god's sake.ไม่นับเป็นออเดิร์ฟด้วยซ้ำ
Well, tamales, a bunch of fun little appetizers and my dad is making empanadas.ก็มีทามาลีส์ แล้วก็พวกขนมก๊อบแก๊บอีกนิดหน่อย แล้วพ่อชั้นก็จะทำเอ็มพานาดาสด้วย
We'll start with a steak appetizer,เราจะเริ่มด้วยสเต็กเรียกน้ำย่อย
Nice 'appetizers' there, Gary... - Here's the 'Main course'แจ๋ว เรียกน้ำย่อยได้ดี แกรี่..
This is perfect as appetizers for Dad when he drinks.ดีจังเลย เหมาะเป็นของแกล้มให้พ่อ
Followed by cocktails and appetizers.ตามด้วยค๊อกเทลและอาหารว่าง

appetizer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小菜[xiǎo cài, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄞˋ, 小菜] appetizer; small side dish

appetizer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピタイザー[, apitaiza-] (n) appetizer
[さかな, sakana] (n) (1) appetizer or snack served with drinks; (2) performance to liven up a bar; conversation to liven up a party
酢肴[すざかな, suzakana] (n) vinegared appetizer
アペタイザー[, apetaiza-] (n) appetizer; appetiser
お通し;御通し[おとおし, otooshi] (n) (pol) (See 通し・とおし・2) appetizer; appetiser
先付け;先付[さきづけ, sakiduke] (n) (1) appetizer; (2) (See 先日付け) later date; post-dating (e.g. a letter or cheque)
口取り;口取[くちとり, kuchitori] (n) (1) leading a horse, cow, etc.; (2) groom; horse boy; (3) hors d'oeuvre; appetizer; side dish
通し[どおし, dooshi] (n) (1) (See 通し・どおし) direct; right through; straight; (2) (See お通し) appetizer; appetiser; (3) (abbr) (See 通し狂言) performance of an entire play; (P)

appetizer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek n) EN: appetizer FR: amuse-gueule [m inv.]
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment ; hors d'oeuvres ; appetizers FR: collation [f] ; repas léger [m]
ไก่สามอย่าง[n.] (kaisāmyāng) EN: three kinds of food ; mixed appetizers FR:
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
ของว่าง[n.] (khøngwāng) EN: snacks ; light meal ; appetizers FR: en-cas [m]
แกล้ม[n.] (klaēm) EN: snacks accompanying a beverage ; snacks ; appetizers ; savories FR: amuse-gueule [m]

appetizer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aperitif {m} [cook.]appetizer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appetizer
Back to top