ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

find fault with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *find fault with*, -find fault with-

find fault with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
find fault with (idm.) วิพากษ์วิจารณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับไต๋ (v.) find fault with
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ (v.) find fault with See also: resuscitate past misdeeds, pick a quarrel with, rake up quarrelsome matters or past mistakes Syn. รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย
ไม่เอาผิด (v.) not find fault with See also: not fault Syn. ไม่เอาโทษ Ops. เอาผิด, เอาโทษ
ไม่เอาโทษ (v.) not find fault with See also: not fault Ops. เอาผิด, เอาโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you find fault with her?แล้วนายยังกล่าวโทษเธอ งั้นหรอ?
Not always easy to find fault with the famous director of investment.มักจะเป็นคนสำคัญที่คอยช่วยเหลือ แต่การลงทุนก็ไม่ง่ายเลยนะครับ

find fault with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人の事を言う;人のことをいう[ひとのことをいう, hitonokotowoiu] (exp,v5u) to find fault with other people rather than oneself; the pot calling the kettle black
当たり散らす[あたりちらす, atarichirasu] (v5s,vi) to find fault with everybody; to make oneself disagreeable
揚げ足を取る;挙げ足を取る[あげあしをとる, ageashiwotoru] (exp,v5r) to find fault with someone; to flame someone; to trip up somebody
聞き咎める[ききとがめる, kikitogameru] (v1,vt) to find fault with
難癖を付ける;難癖をつける[なんくせをつける, nankusewotsukeru] (exp,v1) to blame; to find fault with
難癖付ける[なんくせつける, nankusetsukeru] (exp,v1) (See 難癖を付ける) to blame; to find fault with
ケチつける;けちつける[, kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble
見咎める;見とがめる[みとがめる, mitogameru] (v1,vt) to find fault with; to question
論う[あげつらう, agetsurau] (v5u,vt) (1) (uk) to discuss; (2) to find fault with; to criticize; to criticise

find fault with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟื้นฝอย[v.] (feūnføi) EN: carp ; find fault with FR:
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
หาเรื่อง[v.] (hāreūang) EN: pick a quarrel with ; find fault with ; seek disagreements FR: chercher des histoires (fam.) ; chercher noise (à) ; chercher des noises (à) ; faire des difficultés ; avoir la dent dure
จับผิด[v.] (japphit) EN: find faults ; find fault with FR: prendre en défaut
ไม่เอาผิด[v. exp.] (mai ao phit) EN: not find fault with ; not fault FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า find fault with
Back to top