ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-filler-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น filler, *filler*,

-filler- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey lets get the coconut filler guy over here and how about the guy sweeping the sand?เฮ้ เก็บต้นมะพร้าวไว้ที่นี่ แล้วเกี่ยวกับคนที่กรนบนผืนทรายล่ะ
About these filler words of yours.ใช่ พวกคำเติมเนี่ยแหละ
It's a filler year. I am stuck in a filler year.ใช่ ช่วงอายุนี้ ฉันจะติดอยู่ในช่วงอายุนี้ตลอดไป
Everything else that happens in the meantime is your amazing filler of a game.ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน เป็นสิ่งที่คุณช่วยเสริมให้เกมดูตระการตายิ่งขึ้น

-filler- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补白[bǔ bái, ㄅㄨˇ ㄅㄞˊ, 补白 / 補白] filler (in a newspaper or magazine)

-filler- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィラー[, fira-] (n) filler
充填剤[じゅうてんざい, juutenzai] (n) filler (for making plastic, rubber, etc.)
埋め草[うめくさ, umekusa] (n) (page) filler
填料[てんりょう, tenryou] (n) loading material (for making paper); filler
給油口[きゅうゆこう, kyuuyukou] (n) fuel filler opening; tank pipe opening
繋ぎ[つなぎ, tsunagi] (n) (uk) {comp} stopgap measure; filler (i.e. time, space); patch
賦形剤[ふけいざい, fukeizai] (n) excipient (inactive ingredient added to a drug); filler

-filler- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler ; body powder FR: craie [f]
สีโป๊[n. exp.] (sī pō) EN: filler ; body filler ; putty FR:

-filler- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öldeckel {m}oil filler cap
Ausbrennmasse {f}organic filler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -filler-
Back to top