ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fencer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fencer*, -fencer-

fencer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fencer (n.) นักสู้ที่ใช้ดาบ See also: นักรบที่ใช้ดาบ Syn. gladiator, dueler
English-Thai: HOPE Dictionary
fencern. ผู้ล้อมรั้ว,ผู้ฟันดาบ,นักดาบ,ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว,นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง,ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I come from a long line of fencers. I have royal Bavarian blood.ฉันมาจากสายเลือดของนักสู้ มีเลือดของราชวงศ์บาวาเรียน
He was a world-class fencer.เขาเป็นเหมือนสิ่งกีดขวางระดับโลก

fencer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, 剑客 / 劍客] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
击剑者[jī jiàn zhě, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 击剑者 / 擊劍者] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)

fencer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣豪[けんごう, kengou] (n) master fencer
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person)
剣士[けんし, kenshi] (n) swordsman; swordswoman; fencer; (P)
剣客[けんかく;けんきゃく, kenkaku ; kenkyaku] (n) fencer; swordsman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fencer
Back to top