ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

featherbrain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *featherbrain*, -featherbrain-

featherbrain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
featherbrain (n.) คนโง่ See also: คนทึ่ม, คนสะเพร่า Syn. bungler
English-Thai: HOPE Dictionary
featherbrainn. คนโง่,คนทึ่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า featherbrain
Back to top