ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fatuitously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fatuitously*, -fatuitously-

fatuitously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatuitously (adv.) อย่างโง่เขลา Syn. foolishly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fatuitously
Back to top