ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fated*, -fated-

fated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fated (adj.) ซึ่งกำหนดโดยโชคชะตา Syn. destined, inescapable Ops. avoidable
English-Thai: HOPE Dictionary
fated(เฟ'ทิด) adj. ตามดวง,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้, Syn. doomed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Could you two be the fated lovers...?คงไม่สามารถเทียบเท่าจอมยุทธ์อินทรีย์คู่ได้หรอก?
If you guys were fated to be together,แม้ว่าพวกเธอจะต้องแยกจากกัน
But, we are not the fated ones.ฉันก็เข้าใจนะ ที่คุณชอบฉันน่ะ
Maybe A-kun and I were fated to be together.อะคุงกับฉันอาจจะเป็นพรหมลิขิตให้มาอยู่ด้วยกันก็ได้
His death was fated in execution,ความตายของมันได้ถูกกำหนดลิขิตไว้แล้วนี่
Ever since I was little, my dad would talk about how he was supposed to be with Amelia, and how I'm fated to be with Amelia's daughter.ตั้งแต่ฉันยังเด็ก พ่อฉันมักจะเล่าว่า ทำไมเขาถึงควรอยู่กับอมีเลีย
Think of it as you're not fated to be together in this lifetime.สิ่งที่คุณทำมันขัดกับโชคชะตา
That this moment, was always fated to be so.ว่าช่วงเวลานี้ ได้รับโชคเสมอที่จะให้
I am fated to live forever on this miserable earth.โชคชะตาของข้า คงต้องอยู่บนโลกที่ทุกข์ยากนี่ต่อไป
Do you honestly feel nothing for this girl, a girl fated to live the same life that you've endured?เธอไม่รู้สึกอะไรกับเขาเลยงั้นเหรอ เขาต้องใช้ชีวิตด้วยชะตากรรม เดียวกันกับที่เธอเจอมา
♪ only fated to the dark ♪โ™ช only fated to the dark โ™ช
Well, she told me a very interesting little story about the history of doppelgangers, how they're fated to fall in love with each other.เธอพูดถึงเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับประวัติของตัวตายตัวแทน ว่าโชคชะตาจะทำให้พวกเขาจะตกหลุมรักกัน

fated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克星[kè xīng, ㄎㄜˋ ㄒㄧㄥ, 克星] nemesis; bane; (superstition) fated to be ill-matched
北洋水师[Běi yáng shuǐ shī, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄕ, 北洋水师] north China navy (esp. the ill-fated Chinese navy in the 1895 war with Japan)

fated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁がある[えんがある, engaaru] (exp) to be fated to; be linked by fate
縁がない;縁が無い[えんがない, enganai] (exp,adj-i) (See 縁のない) have no relation to; have no luck with; not be fated to
赤い糸[あかいいと, akaiito] (n) red string (traditionally fated lovers are joined by this unseen string)

fated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาภัพ[adj.] (āphap) EN: unfortunate ; luckless ; unlucky ; hapless ; ill-fated FR:
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fated
Back to top