ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

farce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *farce*, -farce-

farce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
farce (n.) ละครตลก See also: การแสดงตลก Syn. burlesque, travesty
English-Thai: HOPE Dictionary
farce(ฟาร์ซฺ) {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เรื่องตลก,เรื่องที่น่าขบขัน vt. สอดแทรก,ปรุงแต่ง,ยัด,ใส่
farceur(ฟาร์เซอร์') n. ผู้เขียนละครตลก,ผู้เขียนเรื่องตลก,ตัวตลก
English-Thai: Nontri Dictionary
farce(n) หัสนาฏกรรม,เรื่องตลก,ละครตลก,เรื่องชวนหัว,เรื่องขบขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
farceละครตลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That little farce you played with my sister.That little farce you played with my sister.
A farce by a great director... to win a popular actress.เรื่องตลกของผู้กำกับใหญ่เขาล่ะ... เพื่อเอาชนะใจนักแสดงยอดนิยม.
Can we stop this farce now?ตอนนี้เราจะหยุดเรื่องนี้กันได้หรือยัง?
Laura, this is a farce... a sideshow trick.ลอร่า นี่มันเรื่องแหกตา... เป็นกลอุบายหลอกลวง
Those Wildcats will turn it into a farce.แต่ไวลด์แคทส์พวกนั้น กำลังจะเปลี่ยนให้เป็นละครตลก
You would take, even this, a moment of real human grief, and turn it into a farce.คุณต้องการที่จะมีช่วงเวลาที่จะเป็นมนุษย์จริงๆ
How did you convince Surrillo to hear this farce?ผมจะพูดให้ ซูลิโล พิพากษายังไง
But I am finished with this farce. M not gonna be a part of it.ศาลครับท่านจะเอาผิดผมเรื่องหมิ่นศาลก็ได้ แต่ผมไม่มีอะไรจะพูดกับเจ้าตัวตลกนี่แล้ว
And you think my associates are gonna go along with this farce?แล้วแกคิดหรือว่าหุ้นส่วน ของฉันจะเอาด้วย กับเรื่องน่าขันนี่
The test is a goddamn farce.การทดสอบนี่มันก็แค่ตลกห่วย ๆ
Uh, two tragedies and a farce.เอ่อสองโศกนาฏกรรมและเรื่องตลก
Ah, a farce. What farce?ah, เรื่องตลก เรื่องตลกอะไร?

farce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趣剧[qù jù, ㄑㄩˋ ㄐㄩˋ, 趣剧 / 趣劇] farce
闹剧[nào jù, ㄋㄠˋ ㄐㄩˋ, 闹剧 / 鬧劇] farce

farce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファース[, fa-su] (n) farce
ファルス[, farusu] (n,adj-no) (1) farce (fre
俄狂言[にわかきょうげん, niwakakyougen] (n) impromptu skit; (theatrical) farce
狂言[きょうげん, kyougen] (n) (1) (See 本狂言,間狂言) kyogen; farce presented between noh plays or during the interlude of a noh play; (2) kabuki play; kabuki performance; (3) make-believe; ruse; trick; (P)
笑劇[しょうげき, shougeki] (n,adj-no) (theatrical) farce
茶番[ちゃばん, chaban] (n) farce
茶番劇[ちゃばんげき, chabangeki] (n) burlesque; low comedy; farce
仁輪加狂言[にわかきょうげん, niwakakyougen] (n) farce; extravaganza
能狂言[のうきょうげん, noukyougen] (n) noh farce; noh interlude
茶番狂言[ちゃばんきょうげん, chabankyougen] (n) farce; burlesque; low comedy
道化芝居[どうけしばい, doukeshibai] (n) farce; low comedy

farce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ละครตลก[n. exp.] (lakhøn talo) EN: comedy ; farce ; sketch FR: comédie [f] ; pièce comique [f] ; sketch [m]
เรื่องเหลวไหล[n. exp.] (reūang lēol) EN: farce FR: farce [f]
เรื่องโง่ ๆ = เรื่องโง่ๆ[n. exp.] (reūang ngō-) EN: farce FR: farce [f]
ไส้[n.] (sai) EN: stuffing ; filling FR: farce [f]
ตลกคาเฟ่[n. exp.] (talok khāfē) EN: slapstick ; low comedy FR: grosse farce [f]
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.) ; amusette [f] (Belg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า farce
Back to top