ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

face-off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *face-off*, -face-off-

face-off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
face-off (n.) การเผชิญหน้า (คำไม่เป็นทางการ) See also: การโต้เถียงหรือการต่อสู้ Syn. confrontation
face-off (n.) (กีฬาฮ็อกกี้น้ำแข็ง) การเปิดลูก (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
face-off(เฟส' ออฟ) n. การเปิดลูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a feeling that people are going to be talking about this face-off for the rest of our lives.ฉันว่านะทุกคนจะต้อง พูดถึงการประจันหน้านี้ไปอีกตลอดชีวิต
Santana, the Trouble Tones for the rock-paper-scissor face-off to see who will perform first, all right?ซานทาน่า จาก Troubletones มาเป่ายิ่งฉุบกัน ว่าใครจะได้แสดงก่อน
The Horsemen have invited us to their final round of their three-act face-off with the FBI.ขี่ม้าได้รับเชิญ เราไปรอบสุดท้ายของพวกเขา สามการกระทำของพวกเขาเผชิญหน้ากับเอฟบีไอ.
I'd like to have a face-off with Shin Michima.ผมอยากเจอกับมิชิมะ ชิน ซึ่ง ๆ หน้า
About the face-off with Yuzu Hanaki.เรื่องออกรายการร่วมกับฮานากิ ยูซุ
Conlan punched Wheeler after words were exchanged during the face-off.คอนแลน เจาะวีเลอหลัง คำพูดมีการแลกเปลี่ยนระหว่าง ใบหน้าออก
Naturally, it wouldn't be a standard face-off.มันคงไม่ใช่การเผชิญหน้าทั่ว ๆ ไป

face-off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェースオフ[, fe-suofu] (n) face-off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า face-off
Back to top