ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eyesight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eyesight*, -eyesight-

eyesight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eyesight (n.) ความสามารถในการมองเห็น See also: สายตา Syn. sight, vision
English-Thai: HOPE Dictionary
eyesightn. สายตา,อำนาจการมองเห็น
English-Thai: Nontri Dictionary
eyesight(n) สายตา,ความสามารถในการมองเห็น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
สายตา (n.) eyesight See also: sight
ตาคม (adj.) with keen eyesight
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I only know the woman's eyesight is in question now.I only know the woman's eyesight is in question now.
I believe this creature would be benign even if it had its eyesight and its other senses.ผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้ เป็นแค่ก้อนเนื้อที่มีตาและมีความรู้สึก
And as they were leaving away from the eyesight of the spies they started to put their hands underneath the table.ตอนที่พวกเธอจะออกไป หนีไปให้พ้นสายตาของพวกสายสืบ พวกเธอยื่นมือมาใต้โต๊ะ
By the time Carlos gets his eyesight back, you are gonna be looking hot...แล้วเมื่อคาร์ลอสกลับมามองเห็น คุณก็จะดูดี..
Call me back and tell me you're embarrassed because my eyesight is better 500 miles away.แล้วก็โทรกลับมายืนยันผลด้วย.. \ เพราะตาผมอยู่ห่างไป 500 ไมล์
My eyesight and taste buds are not like they used to be.สายตาและต่อมรับรสของฉันไม่เหมือนเดิม
My eyesight is great, too.สายตาฉันก็ดีเหมือนกันนะ
My eyesight is great too. It's better than 20/10.สายตาของคุณดีมาก ถึงว่าอยู่ในมาตราฐาน 20/10
Is your eyesight better than mine?สายตาของคุณดีกว่าของฉันหรือ
My eyesight is keen.ตรงข้ามเลยนะ สายตาชั้นดีมาก
I have terrible eyesight in the dark, so I can never drive at night.ฉันมีปัญหาการมองเห็นในที่มืด ฉันคงขับรถกลับตอนกลางคืนไมได้
Harry, your eyesight really is awful.- แฮร์รี่ สายตาเธอแย่เอามากๆ

eyesight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目力[mù lì, ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ, 目力] eyesight (i.e. quality of vision)
[méng, ㄇㄥˊ, 瞢] eyesight obscured; to feel ashamed
视力测定法[shì lì cè dìng fǎ, ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄘㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄈㄚˇ, 视力测定法 / 視力測定法] optometry; eyesight testing
验光法[yàn guāng fǎ, ㄧㄢˋ ㄍㄨㄤ ㄈㄚˇ, 验光法 / 驗光法] optometry; eyesight testing
验光配镜业[yàn guāng pèi jìng yè, ㄧㄢˋ ㄍㄨㄤ ㄆㄟˋ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄝˋ, 验光配镜业 / 驗光配鏡業] optometry; eyesight testing
验光配镜法[yàn guāng pèi jìng fǎ, ㄧㄢˋ ㄍㄨㄤ ㄆㄟˋ ㄐㄧㄥˋ ㄈㄚˇ, 验光配镜法 / 驗光配鏡法] optometry; eyesight testing
眼力[yǎn lì, ㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, 眼力] eyesight; strength of vision; the ability to make discerning judgments
验光[yàn guāng, ㄧㄢˋ ㄍㄨㄤ, 验光 / 驗光] optometry (eyesight test)
视力[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 视力 / 視力] vision; eyesight

eyesight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイサイト[, aisaito] (n) eyesight
明を失う[めいをうしなう, meiwoushinau] (exp,v5u) to lose one's eyesight
目が悪い;眼が悪い[めがわるい, megawarui] (exp,adj-i) (See 目の悪い) have bad eyesight
目交い;眼間[まなかい, manakai] (n) between one's eyes; before one's eyes; space where one's left and right eyesight meet
矯正視力[きょうせいしりょく, kyouseishiryoku] (n) corrected eyesight
視力検査[しりょくけんさ, shiryokukensa] (n) eye test; eyesight test
視力検査表[しりょくけんさひょう, shiryokukensahyou] (n) eye chart; eyesight test chart
失明[しつめい, shitsumei] (n,vs) loss of eyesight; (P)
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P)
視力[しりょく, shiryoku] (n,adj-no) eyesight; (P)

eyesight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทดสอบสายตา[n. exp.] (kān thotsøp) EN: eyesight test FR:
สายตา[n.] (saītā) EN: eyesight ; sight ; vision FR: vue [f]
ตาดี[n. exp.] (tā dī) EN: good eyesight FR:
ตาฟาง[v.] (tāfāng) EN: have a blurred vision ; have a poor eyesight ; have poor vision ; have poor eyesight ; be partially blind FR:
ตาถั่ว[n.] (tāthūa) EN: failing eyesight ; eye affected by cataract FR:
ลับตา[adj.] (laptā) EN: out of sight ; beyond eyesight; FR: hors de vue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eyesight
Back to top