ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extraterrestrial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extraterrestrial*, -extraterrestrial-

extraterrestrial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extraterrestrial (adj.) มาจากนอกโลก See also: มาจากอวกาศ, มาจากต่างดาว Syn. alien
extraterrestrial (n.) สิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก See also: มนุษย์ต่างดาว Syn. alien
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extraterrestrial geology; astrogeologyธรณีวิทยานอกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraterrestrial anthropologyมานุษยวิทยานอกพิภพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างดาว (adj.) extraterrestrial See also: alien Syn. อวกาศ, นอกโลก
นอกโลก (adj.) extraterrestrial See also: alien Syn. อวกาศ
คนต่างพิภพ (n.) extraterrestrial being
มนุษย์ต่างดาว (n.) extraterrestrial being Syn. คนต่างพิภพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If it were true, it would be confirmation of the existence of extraterrestrial life.ถ้าเป็นเรื่องจริง มันจะเป็นการยืนยัน ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาว
Mr Mulder, why are those who believe in the existence of extraterrestrial life on this earth not dissuaded by all the evidence to the contrary?คุณ Mulder... ...ทำไมคนที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างดาว อยู่บนโลกนี้... ..
Crop signs first emerged in the late '70s with renewed interest in extraterrestrial life.เครื่องหมายนี้พบครั้งแรกเมื่อปลายยุค 70 ทำให้เรากลับมาสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวอีกครั้ง
This is a representative of an extraterrestrial civilization.สิ่งมีชีวิตนี้เป็น ตัวแทนของอารยธรรมจากต่างดาว
These things were nothing more than extraterrestrial hardware.ไอ้ชิปพวกเนี้ยะ มันก็แค่อุปกรณ์ที่มาจากต่างดาวธรรมดา
Well, Ursula Lapine thinks she's photographing extraterrestrial contact, they catch her, she ends up dead.เออซูล่า ลาไพน์ คิดว่า เธอกำลังถ่ายภาพการทำงานของมนุษย์ต่างดาวอยู่ เธอถูกจับได้ และจบด้วยการถูกฆ่า
Extraordinary intelligence might well appear extraterrestrial to you, but let me be more specific.คนที่ฉลาดเป็นพิเศษ อาจดูเหมือน มนุษย์ต่างดาวสำหรับคุณ แต่ผมจะพูดให้เจาะจง
And the correct term is extraterrestrial biological entities, or ebes.ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือ สิ่งมีชีวิตทางชีวภาพต่างพิภพหรือ อีบีส์
So around the world, science detectives have sent out an all-points bulletin for extraterrestrial life.แต่จักรวาลที่มีขนาด ใหญ่เหลือล้น เขาเธอหรือมันอาจจะออกมีบาง
For half a century, the SETI Project, the Search for Extraterrestrial Intelligence, has done just that.เราจะไม่ทราบความจริงถ้าเราฟัง สำหรับครึ่งศตวรรษโครงการ เซที,
SETI scientists have wiretapped the stars for 50 years, but there are still no sign of extraterrestrial life.เมื่อฉันสามารถทำพันล้าน ช่องทั้งหมดในครั้งเดียว ดังนั้นเทคโนโลยีที่มีการ เปิดใช้งานการค้นหา ในขนาดที่ในที่สุดก็ อาจจะมีขนาดใหญ่พอ
So, how can we do a better job of tracking down extraterrestrial life?จนกว่าข้อความวิทยุครั้ง แรกของเราไปถึงพวกเขา และที่จะเป็นในอีก 900 ปี

extraterrestrial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外星生命[wài xīng shēng mìng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, 外星生命] extraterrestrial life

extraterrestrial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地球外生命[ちきゅうがいせいめい, chikyuugaiseimei] (n) extraterrestrial life; ET

extraterrestrial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนต่างพิภพ[n. exp.] (khon tāng p) EN: extraterrestrial being FR:
มนุษย์ต่างดาว[n. exp.] (manut tāng ) EN: extraterrestrial being ; alien FR: extraterrestre [m] ; Martien [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extraterrestrial
Back to top