ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-exaggeration-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exaggeration, *exaggeration*,

-exaggeration- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"False eloquence is exaggeration -- true eloquence is emphasis."โวหารปลอมคือการพูดเกินจริง โวหารจริงคือการพูดเน้นย้ำ
It's not an exaggeration to say this is our chance to cut into their stronghold. the difference between the two banks will decrease to 20 percent.ที่ปรึกษาคาวาฮาระ แถบโอซาก้า-โกเบ มีบริษัทเหล็กมากมาย ขอโทษนะครับ แต่คุณทราบไหมครับว่า ธนาคารเรามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่เท่าไร
We don't use exaggeration here.เราไม่พูดเว่อร์ๆแถวนี้

-exaggeration- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say
フカシ[, fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration
壮語[そうご, sougo] (n,vs) bragging; exaggeration
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration
誇称[こしょう, koshou] (n,vs) boasting; exaggeration

-exaggeration- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้โม้[adj.] (khī mō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -exaggeration-
Back to top