ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evanesce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evanesce*, -evanesce-

evanesce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evanesce (vi.) ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่มีเหลืออยู่ (ทางวรรณคดี) Syn. disappear, fade, vanish
evanescent (adj.) หายไปอย่างรวดเร็ว Syn. ephemeral, fleeting, transient
English-Thai: HOPE Dictionary
evanesce(เอฟ'วะเนส) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายไป,ค่อย ๆ สูญหายไป,ค่อย ๆ ,จางหายไป, See also: evanescence n. evanescent adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evanescentอยู่ไม่ทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"evanesce from her home to go to Eastbourne"."ลูกสาวสุดที่รักของพวกเขาหนีไปสู่อีสท์บอร์น"
Evanescence. Linkin Park.อีแวนเนสเซนส์ ลิงกิ้งพาร์ก

evanesce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夢幻泡沫[むげんほうまつ, mugenhoumatsu] (n) transient; ephemeral; fleeting; evanescent
桧葉叉[ひばまた;ヒバマタ, hibamata ; hibamata] (n) (uk) Arctic wrack (Fucus evanescens)
槿花一日[きんかいちじつ, kinkaichijitsu] (n) evanescent glory; passing prosperity
槿花一朝[きんかいっちょう, kinkaicchou] (n) evanescent glory; passing prosperity
泡沫夢幻[ほうまつむげん, houmatsumugen] (adj-no) transient; ephemeral; fleeting; evanescent
無常感;無常観[むじょうかん, mujoukan] (n) sense of the vanity of life; perception of the evanescence of life
電光朝露[でんこうちょうろ, denkouchouro] (n) fleeting; evanescent
露の命[つゆのいのち, tsuyunoinochi] (n) life as evanescent as the dew
飛花落葉[ひからくよう, hikarakuyou] (exp) Blossoms fall and leaves scatter; the evanescence (impermanence) of worldly things

evanesce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dahinschwindend {adv}evanescently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evanesce
Back to top