ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equi-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น equi, *equi*, -equi-

equi- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำสั่งไม่ฟ้องคดี[n. exp.] (khamsang ma) EN: nolle prosequi FR:
สั่งไม่ฟ้อง[v. exp.] (sang mai fø) EN: give a nonprosecution order ; give a nolle prosequi FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equi-
Back to top