ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-episodic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น episodic, *episodic*,

-episodic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピソード記憶[エピソードきおく, episo-do kioku] (n) episodic memory
挿話的[そうわてき, souwateki] (adj-na) episodic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -episodic-
Back to top