ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enforcement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enforcement*, -enforcement-

enforcement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enforcement (n.) การบังคับใช้ See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย, การดำเนินการ
English-Thai: Nontri Dictionary
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enforcementการบังคับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enforcementการบังคับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบังคับใช้ (n.) enforcement See also: promulgation, compulsion, obligation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'd like to welcome all the representatives... of Illinois' law enforcement community... who have chosen to join us in the Palace Hotel ballroom at this time.พวกเราขอต้อนรับสมาชิกทั้งหมด ของ อิละนอยตำรวจจังหวัด ใครที่ได้เลือกไปร่วมสนุกกับพวกเราในเตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูมตอนนี้
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives.เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ
The gentlemen of law enforcement are concerned that my testing methods may have been compromised.เป็นทางเดียวคุณสุภาพบุรุษที่ทางตำรวจจะสามารถทำได้ และวิตกว่าการตรวจเช็คของผมจะเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถหาตัวคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาได้
This is work for a serious law enforcement professional. You mean like a bathroom attendant?นี่เป็นงานร้ายแรงของ ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์
LEO, short for law enforcement officer.คุณเพิ่งมาใหม่เหรอ... .. เดนนิส
Off-duty law enforcement personnel, report for duty immediately.หน่วยรบที่ไม่ได้ประจำการ รายงานตัวเข้าประจำการด่วน
If so, knowledge of law enforcement does suggest a criminal record.ถ้าเป็นอย่างนั้น เขามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย อาจเป็นได้ที่เขาเคยก่อคดีมาก่อน
They're always male, and they frequently have law enforcement or military experience, and they always contact the police or the media.คุณรู้มั้ย ตะโกนเรียกชื่อเขา และ...
How many people outside law enforcement would know that?ฉันจะไม่บอกใครทั้งนั้น
We think the shooter has intimate knowledge of law enforcement procedures.สุ่มเลือกเหยื่อที่เจอตามถนนสายนี้เนี่ยะนะ
With your system's software Harry's expertise in law enforcement and the physical security you're an unbeatable team.ด้วยระบบซอฟต์แวร์ของคุณ... ...ความเห็นของ Harry ในด้านกฎหมาย และความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน... ...คุณเป็นทีมที่ต่อสู้ได้

enforcement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强制[qiáng zhì, ㄑㄧㄤˊ ㄓˋ, 强制 / 強制] enforce; enforcement; forcibly
颁行[bān xíng, ㄅㄢ ㄒㄧㄥˊ, 颁行 / 頒行] issue for enforcement
执法[zhí fǎ, ㄓˊ ㄈㄚˇ, 执法 / 執法] law enforcement

enforcement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンフォースメント[, enfo-sumento] (n) enforcement
[しき, shiki] (n,n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P)
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] (n) {comp} collision enforcement
施行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo)
警察当局[けいさつとうきょく, keisatsutoukyoku] (n) law enforcement authority; police authorities; the police
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n,vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) {Buddh} lead monk performing various tasks in a temple; (P)
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P)
強制[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) obligation; coercion; compulsion; enforcement; (P)
強行[きょうこう, kyoukou] (n,vs) (1) forcing; enforcement; (adj-na) (2) forced; enforced; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement

enforcement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบังคับใช้[n. exp.] (kān bangkha) EN: enforcement FR: entrée en vigueur [f]
การบังคับใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān bangkha) EN: law enforcement FR: entrée en vigueur d'une loi [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkha) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.) FR: exécution d'un jugement[f]
การเสริมแรง [n. exp.] (kān soēm ra) EN: reinforcement FR: renforcement [m]
การเสริมสร้าง[n.] (kān soēmsān) EN: FR: renforcement [m]

enforcement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geltendmachung {f}enforcement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enforcement
Back to top