ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emplacement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emplacement*, -emplacement-

emplacement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emplacement (n.) การจัดวางสิ่งต่างๆ Syn. location, position, site
emplacement (n.) ตำแหน่งที่จัดไว้ตั้งปืนใหญ่ Syn. banquette, barbette
English-Thai: HOPE Dictionary
emplacementn. ที่ตั้งปืนใหญ่,แท่นปืน,การวางแถว,การวางเข้าที่,การจัดวาง, Syn. position
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ
I intend to go down there and seize control of that emplacement, alone if I have to.ฉันจะไปยึดอำนาจควบคุมการยิง ตามลำพัง ถ้าจำเป็น
Look at that giant wall with all the gun emplacements.ดูที่กำแพงยักษ์พร้อมด้วยปืนประจำการนั่นสิ
Anakin, you'll need to take a small squad through the shield, as close as you can get to their gun emplacements.อนาคิน เจ้านำทหารหมู่เล็กๆ ผ่านเกราะเข้าไป เข้าไปใกล้ปืนใหญ่ของพวกมัน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
Focus your fire on the gun emplacements here and here...ให้ระดมยิงไปที่ป้อมปืน ตรงนี้และตรงนี้...

emplacement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
銃座[じゅうざ, juuza] (n) emplacement

emplacement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พื้นที่ให้เช่า[n. exp.] (pheūnthī ha) EN: FR: emplacement à louer [m]
สถานที่อยู่[n.] (sathānthī y) EN: location ; habitation FR: localisation [f] ; emplacement [m]
ตำแหน่ง[n.] (tamnaeng) EN: position ; situation ; place ; location ; seat FR: place [f] ; position [f] ; situation [f] ; emplacement [m] ; localisation [f]
ที่[n.] (thī) EN: place ; spot ; location ; locality ; site ; space ; position FR: endroit [m] ; lieu [m] ; espace [m] ; place [f] ; position [f] ; emplacement [m]
การเปลี่ยนตัวผู้เล่น[n. exp.] (kān plīentū) EN: FR: remplacement d'un joueur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emplacement
Back to top