ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emersion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emersion*, -emersion-

emersion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emersion (n.) การปรากฏออกมา See also: การโผล่ออกมา Syn. egress
English-Thai: HOPE Dictionary
emersion(อิเมอ'เชิน) n. การโผล่ออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, her audacity, which borders on defiance, and her works of art, which actually seem to extrude from her subconscient mind.I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process,

emersion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
復円[ふくえん, fukuen] (n,vs) emersion (after an eclipse); egress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emersion
Back to top