ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embrown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embrown*, -embrown-

embrown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embrown (vt.) ทำให้เป็นสีน้ำตาล See also: ทำให้เข้มขึ้น Syn. brown, tan
English-Thai: HOPE Dictionary
embrownvt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embrown
Back to top