ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embolus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embolus*, -embolus-

embolus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embolus (n.) สิ่งอุดตันเส้นเลือด Syn. embolism
English-Thai: HOPE Dictionary
embolus(เอม'บะลัส) n. ก้อนจุกในเส้นเลือดซึ่งอาจเป็นลิ่มเลือดหรือสารอื่นจากในหรือนอกร่างกาย -pl. emboli
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
embolusสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embolusเอมโบลัส,สิ่งอุดกั้นในหลอดเลือด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's an air embolus in her heart.มีฟองอากาศอยู่ในหัวใจเธอ
Cardio is on its way,and we can find the source of the embolus this way.หมอหัวใจกำลังมา แล้วเราสามารถหาแหล่งที่มาของอากาศจากตรงนี้
No,he's not gonna fire me because the last time that i did an open thoracotomy for an embolus was with him in his o.R.ไม่ เขาจะไม่ไล่ฉันออกเพราะว่า ครั้งสุดท้ายที่ฉันทำ thoracotomy เพื่อเอาอากาศออก เขาอยู่ด้วย ในห้องผ่าตัดเขา
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง
You know what? I rocked that embolus.รูอะไรไหม ฉันเจ๋งมากกับฟองอากาศนั่น
She's sucking in air. You have an air embolus.เธอกำลังจะดูดอากาศเข้าไป คุณจะได้ฟองอากาศอุดตันในเส้นเลือด

embolus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塞栓[そくせん, sokusen] (n,adj-no) embolus; abnormal substance (i.e. air) circulating in the blood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embolus
Back to top