ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elegy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elegy*, -elegy-

elegy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elegy (n.) บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ See also: คำกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ Syn. lament, requiem, threnody
English-Thai: HOPE Dictionary
elegy(เอล'ลิจี) n. บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย
English-Thai: Nontri Dictionary
elegy(n) โคลงกำศรวญ,บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elegyบทร้อยกรองกำสรด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shelley's elegy for Keats.บทไว้อาลัย คีท จาก เชลลี่

elegy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邙山行[Máng shān xíng, ㄇㄤˊ ㄕㄢ ㄒㄧㄥˊ, 邙山行] a form of Yuefu 樂府|乐府 mourning song or elegy; lit. to visit a tomb on Mt Mang
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, 悲歌] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor

elegy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレジー[, ereji-] (n) elegy
哀詩[あいし, aishi] (n) elegy
哀傷歌[あいしょうか, aishouka] (n) lament; elegy; dirge; funeral song
哀歌[あいか, aika] (n,adj-no) (1) lament (song); elegy; dirge; sad song; (2) Lamentations (book of the Bible)
弔歌[ちょうか, chouka] (n) elegy; dirge
悲曲[ひきょく, hikyoku] (n) elegy; sad tune; plaintive melody
悲歌[ひか, hika] (n,vs,adj-no) elegy; dirge; mournful melody
挽歌[ばんか, banka] (n,adj-no) elegy; funeral song

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elegy
Back to top