ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electronic mail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electronic mail*, -electronic mail-

electronic mail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
electronic mail (n.) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ See also: การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Syn. E-mail, email, e-mail
English-Thai: HOPE Dictionary
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
electronic mail (e-mail)๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)๒. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งอีเมล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (n.) electronic mail See also: e-mail Syn. อีเมล์
อีเมล์ (n.) electronic mail See also: e-mail

electronic mail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, 电子信箱 / 電子信箱] electronic mailbox; e-mail address
电子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 电子邮件 / 電子郵件] electronic mail; email

electronic mail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail
エレクトロニックメール[, erekutoronikkume-ru] (n) electronic mail
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] (n) {comp} electronic mail system
電子郵件[でんしゆうけん, denshiyuuken] (n) (See 電子郵便) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message
電子郵便[でんしゆうびん, denshiyuubin] (n) (See 電子郵件) electronic mail service; e-mail service; electronic mail system; e-mail system
電郵[でんゆう, denyuu] (n) (1) (abbr) (See 電子郵件) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message; (2) (See 電子郵便) electronic mail (e-mail) service; electronic mail (e-mail) system
書簡箱[しょかんばこ, shokanbako] (n) {comp} electronic mailbox
電子メール(P);電子メイル(ik)[でんしメール(電子メール)(P);でんしメイル(電子メイル), denshi me-ru ( denshimeru )(P); denshi meiru ( denshimeiru )] (n) {comp} email; e-mail; electronic mail; (P)
電子メールボックス[でんしメールボックス, denshi me-rubokkusu] (n) {comp} electronic mailbox
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
電子メール[でんしメール, denshi me-ru] email, electronic mail
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] electronic mail system
電子メイル[でんしめいる, denshimeiru] e-mail, electronic mail

electronic mail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีเมล ; อีเมล์[n.] (īmēl ; īmē) EN: email = e-mail ; electronic mail ; e-mail address FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (jotmāi ilek) EN: electronic mail ; email = e-mail FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]

electronic mail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektronische Post {f}electronic mail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electronic mail
Back to top