ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

email

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *email*, -email-

email ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
email (n.) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ See also: การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Syn. E-mail, e-mail

email ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊妹儿[yī mèi r, ㄧ ㄇㄟˋ ㄖ˙, 伊妹儿 / 伊妹兒] email (loan)
电子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 电子邮件 / 電子郵件] electronic mail; email
附件[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 附件] enclosure; attachment (email); appendix
收件人[shōu jiàn rén, ㄕㄡ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 收件人] recipient (of mail); To: (email header)
发件人[fā jiàn rén, ㄈㄚ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 发件人 / 發件人] sender (of mail); From: (email header)

email ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address
アドレス(P);アドゥレッス[, adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) {comp} (See メルアド) email address; (P)
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P)
デマメール[, demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours)
メールボックス[, me-rubokkusu] (n) (1) mail box; (2) email box
メアド[, meado] (n) (abbr) (See メールアドレス) email address
メル友;メール友[メルとも(メル友);メールとも(メール友), meru tomo ( meru tomo ); me-ru tomo ( me-ru tomo )] (n) a friend with whom one corresponds by e-mail; email friend
写メ[しゃメ, sha me] (n,vs) (abbr) (See 写メール) email from mobile phones with attached photos
写メール[しゃメール, sha me-ru] (n) (1) email from mobile phones, containing pictures, etc.; (2) brandname for photo-email service from SoftBank Mobile
携帯電郵[けいたいでんゆう, keitaidenyuu] (n) (See 電郵) email from a cell phone or mobile phone
架電[かでん, kaden] (n) (1) telephone call; telephone conversation; (2) email
迷惑メール[めいわくメール, meiwaku me-ru] (n) spam; unsolicited email
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail
アド帳[アドちょう, ado chou] (n) address book (email)
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails
サブアド[, sabuado] (n) (1) (abbr) {comp} (See サブアドレス) secondary email; (2) sub-address
サブアドレス[, sabuadoresu] (n) (1) {comp} (See サブアド) secondary email; (2) sub-address
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages)
成り済まし;成りすまし[なりすまし, narisumashi] (n) (1) {comp} identity fraud; forgery (e.g. of email); (2) a masquerade
文字化け[もじばけ, mojibake] (n) {comp} corruption (of text, e.g. in email, due to improper encoding); garbling; illegal character; corrupted text; garbled text
添付(P);添附[てんぷ, tenpu] (n,vs,adj-no) attachment (e.g. email); appendix (e.g. of a report, document, etc); annex; appendage; annexure; (P)
盗聴[とうちょう, touchou] (n,vs,adj-no) interception (email); wiretap; bug; (P)
電子メール(P);電子メイル(ik)[でんしメール(電子メール)(P);でんしメイル(電子メイル), denshi me-ru ( denshimeru )(P); denshi meiru ( denshimeiru )] (n) {comp} email; e-mail; electronic mail; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
受信相手[じゅしんあいて, jushin'aite] recipient (of email, e.g.)
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.)
電子メール[でんしメール, denshi me-ru] email, electronic mail

email ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีเมล ; อีเมล์[n.] (īmēl ; īmē) EN: email = e-mail ; electronic mail ; e-mail address FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมายไฟฟ้า [n. exp.] (jotmāi faif) EN: email FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (jotmāi ilek) EN: electronic mail ; email = e-mail FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
เคลือบฟัน[n.] (khleūapfan) EN: dental enamel ; enamel FR: émail des dents [m] ; émail dentaire [m] ; émail [m]
ลงยา[n.] (longyā) EN: enamel FR: émail [m]
ส่งต่ออีเมล = ส่งต่ออีเมล์[v. exp.] (song tø īmē) EN: forward an email FR: transférer un courriel
ที่อยู่อีเมล[n. exp.] (thīyū īmēn ) EN: e-mail address ; email address FR: adresse email [f] ; adresse e-mail [f]
อ่างเคลือบ[n. exp.] (āng khleūap) EN: enamelled basin FR: bassine émaillée [f] ; cuvette émaillée [f]
ช่างเคลือบ[n. exp.] (chang khleū) EN: FR: émailleur [m] ; émailleuse [f]
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware ; basin FR: bassine émaillée [f] ; bassine [f]
การเคลือบ[n.] (kān khleūap) EN: coating FR: émaillure [f]
ขึ้นบ้านใหม่[v.] (kheunbānmai) EN: have a housewarming FR: pendre la crémaillère
เคลือบ[v.] (khleūap) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
ลงยา[v.] (longyā) EN: enamel FR: émailler
แม่ม่ายลองไน[n.] (maēmāiløng-) EN: cicada ; Tosena melanoptera FR: grande cigale [f] ; Tosena melanoptera
หม้อเคลือบ[n. exp.] (mø khleūap) EN: enamelled pot ; enamel pot ; enamelled pan ; enamel Pan FR: casserole émaillée [f]
งานขึ้นบ้านใหม่[n. exp.] (ngān kheun ) EN: FR: pendaison de la crémaillère [f]

email ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emaille {f}; Email
Lack {m}; Emaillelack

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า email
Back to top