ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-educationist-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น educationist, *educationist*,

-educationist- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักการศึกษา[n. exp.] (nak kān seu) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -educationist-
Back to top