ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

edible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *edible*, -edible-

edible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
edible (adj.) ซึ่งกินได้ See also: ซึ่งใช้กินได้, ซึ่งเหมาะแก่การกิน Syn. eatable, comestible
edible (n.) อาหาร See also: ของกิน, ของรับประทานได้ Syn. eatable, foodstuff, victual
English-Thai: HOPE Dictionary
edible(เอด,'ดะเบิล) adj. กินได้,ใช้กินได้. -n. อาหาร,ของกิน, See also: edibility n. ดูedible
English-Thai: Nontri Dictionary
edible(adj) กินได้,รับประทานได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edible birds' nestsรังนกที่กินได้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูแสม (n.) small edible sea crab
แสม (n.) small edible sea crab Syn. ปูแสม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your mind is an incredible powerจิตใจของคุณคือพลังอำนาจที่เหลือเชื่อ
I found incredible new methodsฉันพบวิธีใหม่แบบไม่น่าเชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, it's edible lf you don't like it, don't eat itก็พอทานได้นะ ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทานก็ได้
Now, I cooked a perfectly edible meal, Charlie Bartlett.แต่แม่ทำอาหารที่ดีที่สุดให้นะ ชาร์ลี บาร์ทเล็ต
How many times have I told you not to leave anything edible where he can get it?ฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วอย่าเอาอะไรที่มันกินได้ ไปวางไว้ในที่ที่มันเข้าไปได้
And look what we have here... Edible panties.และดูสิว่าเรามีอะไร \ กางเกงในกินได้
After i changed it, but i don't want any more Of your edible gift baskets or locks of your hairผมไม่อยากได้ตะกร้าขนม หรือปอยผม
And I have to have the seven-tiered... white chocolate-curl torte, enrobed in marzipan with edible pearls and flourishes.ของฉันต้องเป็นเค้ก 7 ชั้น ประดับช็อกโกแลตขาวม้วนเป็นเกลียว ล้อมกรอบด้วยขนมมาซิแพน กับไข่มุกและดอกไม้ที่กินได้
Like the perfect storm of your top-three edible birds.อย่างกับพายุที่รวมเอาสามสุดยอด สัตว์ปีกที่กินได้เลย
In my psych class, I'm learning about this thing called the edible complex.ในคลาสจิตวิทยา ฉันกำลังเรียนเกี่ยวกับ สิ่งที่เรียกว่า The Edible Complex
We're taking a edible arrangement to the hospital.เรากำลังจะยื่นเรื่องไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาล
They're like little edible penises.มันเหมือนไอ้จู๋น้อยกินได้
Cruise ships come down here, they dump off their edible waste, the crocs have learned to swim downriver and they know to bite whatever jumps in the water.ล่องเรือลงมาที่น ที่พวกเขาถ่ายโอนข้อมูลของเสียออกกินของพวกเขา crocs ได้เรียนร จะว่ายน้ำตามน้ำ และพวกเขารู้ว่าจะกัด สิ่งที่กระโดดลงไปในน้ำ.
There's edible plants maybe 50 feet to the north.มีพืชผักที่พอกินได้อยู่ทางเหนือ 50 ฟุต

edible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木耳[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, 木耳] edible tree fungus
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 莼 / 蒓] edible water plant; Brasenia schreberi
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 莼 / 蓴] edible water plant; Brasenia schreberi
食盐[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, 食盐 / 食鹽] edible salt
豆薯[dòu shǔ, ㄉㄡˋ ㄕㄨˇ, 豆薯] yam bean (Pachyrhizus erosus), a vine with sweet edible root
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, 荒诞 / 荒誕] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic
可食[kě shí, ㄎㄜˇ ㄕˊ, 可食] edible
难以置信[nán yǐ zhì xìn, ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄒㄧㄣˋ, 难以置信 / 難以置信] incredible
块菌[kuài jùn, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄩㄣˋ, 块菌 / 塊菌] truffle (edible root fungus)
玄乎[xuán hū, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨ, 玄乎] unreliable; incredible

edible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum)
エディブルフラワー[, edeiburufurawa-] (n) edible flower
スグリ属[スグリぞく, suguri zoku] (n) Ribes (genus of flowering plants, including the edible currants)
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame
乾海苔[ほしのり, hoshinori] (n) dried edible seaweed
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.)
春菊[しゅんぎく;シュンギク, shungiku ; shungiku] (n) edible chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium); crown daisy; garland chrysanthemum
水雲;藻付;海蘊;海雲[もずく;モズク, mozuku ; mozuku] (n) (uk) mozuku (Cladosiphon okamuranus and Sphaerotrichia divaricata, types of edible seaweed)
浅草海苔[あさくさのり;アサクサノリ, asakusanori ; asakusanori] (n) (1) (uk) Porphyra tenera (species of edible seaweed); (2) (See 海苔) dried nori; dried laver
燕巣[えんそう;えんず, ensou ; enzu] (n) (obsc) (See ツバメの巣・2) swift's nest (used to make bird's nest soup); edible bird's nest
牡丹防風[ぼたんぼうふう;ボタンボウフウ, botanboufuu ; botanboufuu] (n) (uk) Peucedanum japonicum (species of umbellifer with edible leaves)
荒び海苔[すさびのり;スサビノリ, susabinori ; susabinori] (n) (uk) Porphyra yezoensis (species of edible purple laver)
蒜;葫[ひる, hiru] (n) (arch) strong-smelling edible plant (esp. perennials of the family Liliaceae, e.g. Welsh onion, garlic, wild rocambole, etc.)
蕗の薹[ふきのとう, fukinotou] (n) edible flower bud of the fuki (Petasites japonicus) plant, an early spring delicacy
豆(P);荳;菽[まめ, mame] (n) (1) legume (esp. edible legumes or their seeds, such as beans, peas, pulses, etc.); beans; peas; (2) (See 大豆) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (3) (col) female genitalia (esp. the clitoris); (4) (col) {food} kidney; (n-pref) (5) miniature; tiny; (6) child; (P)
赤魚[あかうお;アカウオ, akauo ; akauo] (n) (1) (See 赤魚鯛・1) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus); (3) comb goby (Ctenotrypauchen microcephalus); (4) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (5) any edible red saltwater fish
食草[しょくそう, shokusou] (n) edible grass (for insects); larval food plant
馬尾藻;神馬藻;莫告藻[ほんだわら(馬尾藻;神馬藻);なのりそ(神馬藻;莫告藻)(ok);なのりそも(莫告藻)(ok);ホンダワラ, hondawara ( uma o mo ; kami uma mo ); nanoriso ( kami uma mo ; baku koku mo )(ok); ] (n) (uk) Sargassum fulvellum (species of edible brown alga)
鹿尾菜;羊栖菜[ひじき, hijiki] (n) hijiki (dark edible seaweed usu. sold in dried black strips; Hizikia fusiformis)
エスカルゴ[, esukarugo] (n) (edible) snail (fre
オニオン[, onion] (n) (See 玉ねぎ) onion (edible plant, Allium cepa); (P)
ガーリック[, ga-rikku] (n) (See 大蒜) garlic (edible plant, Allium sativum)
チャイブ[, chaibu] (n) chive (edible plant with flat leaves, Allium schoenoprasum)
チューナー(P);チューナ[, chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P)
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea)
リーキ[, ri-ki] (n) (See リーク) leek (edible plant, Allium porrum)
凄くない[すごくない, sugokunai] (exp) (uk) cool! (only when said or written in a questioning tone); incredible; unbelievable
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible
大蒜;蒜;葫[にんにく, ninniku] (n) garlic (edible plant, Allium sativum)
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth
岩茸[いわたけ, iwatake] (n) (uk) rock tripe (edible lichen used as medication in Korea, China and Japan)
慈姑[くわい;クワイ, kuwai ; kuwai] (n) (uk) Sagittaria trifolia var. edulis (edible variant of threeleaf arrowhead)
桁外れ[けたはずれ, ketahazure] (adj-na,n) incredible; extraordinary
気違いに刃物;気狂いに刃物[きちがいにはもの, kichigainihamono] (exp) (sens) incredible danger (lit
海苔[のり(gikun), nori (gikun)] (n) nori (edible seaweed, esp. species Porphyra tenera and others of genus Porphyra, usu. dried and pressed into sheets); laver; (P)
玉ねぎ(P);玉葱;葱頭[たまねぎ, tamanegi] (n) onion (edible plant, Allium cepa); (P)
珍無類[ちんむるい, chinmurui] (adj-na,n) extraordinary; singular; incredible
行者大蒜[ぎょうじゃにんにく, gyoujaninniku] (n) Alpine leek (edible plant, Allium victorialis var. platyphyllum)
豆類[まめるい, mamerui] (n) pulse (edible seeds of various leguminous crops); plant yielding pulse
辣韮;薤;辣韭[らっきょう, rakkyou] (n) Japanese leek (edible plant, Allium bakeri, Allium chinense); sour-sweet pickle of Japanese leek

edible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็ดกินได้[n. exp.] (het kin dāi) EN: edible mushroom FR: champignon comestible [m]
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant FR: fleur de bananier [f] ; partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
ของกิน[n.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
กินได้[adj.] (kin dāi) EN: edible ; eatable FR: comestible ; mangeable ; consommable
กบนา[n.] (kopnā) EN: Chinese edible frog ; East Asian bullfrog ; Taiwanese frog ; Hoplobatrachus rugulosus FR: Hoplobatrachus rugulosus
ผักกูดน้ำ[n. exp.] (phak kūt nā) EN: edible fern FR:
เชื่อได้[adj.] (cheūa dāi) EN: believable ; convincing FR: crédible ; convaincant
กินไม่ได้[adj.] (kin mai dāi) EN: inedible FR: immangeable ; pas mangeable ; non comestible
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
ไม่เชื่อหู[adj.] (mai cheūa h) EN: unbelievable ; incredible FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ไม่น่าเชื่อถือ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; not trustworthy FR: pas crédible
น่าเชื่อ[adj.] (nā cheūa) EN: credible ; believable ; likely FR: crédible
น่าเชื่อถือ[adj.] (nā cheūathe) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy FR: fiable ; crédible
น่าไว้วางใจ[adj.] (nāwaiwāngja) EN: believable FR: crédible
นกแอ่นกินรัง[n. exp.] (nok aen kin) EN: Germain's Swiftlet ; Edible-nest Swiftlet ; German's Swiftlet FR: Salangane de German [f] ; Salangane à nid blanc [f]
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
แปลกแต่จริง[X] (plaēk tāe j) EN: incredible but true ; believe it or not FR: incroyable mais vrai
รับฟังได้[adj.] (rap fang dā) EN: acceptable ; reasonable ; credible ; plausible FR: acceptable

edible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speisefett {n}cooking fat; edible fat
Speiseöl {n}cooking oil; edible oil
glaubwürdig; glaubhaft; zuverlässig {adj} | glaubwürdiger | am glaubwürdigstencredible | more credible | most credible
Steinpilz {m} [bot.]edible boletus; yellow boletus
Weinbergschnecke {f} [zool.]edible snail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า edible
Back to top