ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-e-mail-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น e-mail, *e-mail*,

-e-mail- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Alas, it turned out that our frog not only had a secret identity but also had a secret e-mail relationship with a pen pal named Princeton Girl. ""แต่อนิจจา ได้เปลี่ยนแปลงกบของเรา ไม่เพียงแค่เปลี่ยนรุปร่างเท่านั้น... ...แต่ ได้มีอีเมล์ลับเพื่อสานความสัมพันธ์ เพื่อนทางจดหมายคนนั้นชื่อ พรินซ์ตันเกิล์
Right, there's the E-mail That would be easierเดี๋ยวนี้เขาใช่อีเมล์กันแล้ว ง่ายกว่ากันตั้งเยอะ
Now that he's traveling, he asked her to send... her e-mail address to his e-mail address.เขาต้องเดินทางอย่างนี้ เขาขอให้แม่ส่ง... ที่อยู่อีเมลไปให้เขา
I'm in the middle of writing my mom an e-mail and she just logged on.ฉันกำลังเขียนอีเมล์ถึงแม่ แล้วเธอออนไลน์พอดี
Patient will make a full recovery... as I told you he would. Radiology is set up to take photos and e-mail them out for consults. Call hotch.We're gettin' the bullet to garcia.ผมจะพลาดได้ไง ได้โปรด ฉันจะัไม่ร้อง
I managed to recover portions of two dozen e-mail files.ฉันจัดการกู้คืนมาได้บางส่วน เป็นอี-เมล์ 24 ไฟล์
No, we're not. It's not like we're never going to speak or e-mail or...ไม่ใช่ว่าเราจะไม่คุยกันหรืออีเมลหากัน
You got an e-mail from that weirdo at FuelFourU.พ่อมีอีเมล์จากคนแปลกหน้าชื่อฟูเอลโฟร์ยู
I got your e-mail about Leones.ผมได้รับอีเมล์คุณเรื่องลีโอเนสแล้ว
I'll write up the report and e-mail it to you for signature.ฉันจะเขียนรายงาน แล้วอีเมล์ไปให้คุณเซ็น
Whoever received Larkin's e-mail got all of our secrets.คนที่ได้อีเมลจากลาร์กิ้น จะรู้ความลับทุกอย่างของเรา
Look, Bryce sent that e-mail to me. I'm the one remembering your secrets.ไบรซ์ส่งอีเมลมาให้ผม มีแต่ผมที่รู้ข้อมูลลับพวกคุณ

-e-mail- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, 电子信箱 / 電子信箱] electronic mailbox; e-mail address

-e-mail- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーメールカード[, i-me-ruka-do] (n) {comp} e-mail card
イーメイル[, i-meiru] (n) {comp} e-mail
ジャンクメール[, jankume-ru] (n) junk e-mail
フリーメール[, furi-me-ru] (n) free e-mail service (wasei
メールマガジン[, me-rumagajin] (n) {comp} e-mail magazine (wasei
メルアド;メールアド[, meruado ; me-ruado] (n) (abbr) e-mail address
着信拒否[ちゃくしんきょひ, chakushinkyohi] (n) blocking communications (from a phone number or an e-mail address)
着拒[ちゃっきょ, chakkyo] (n) (abbr) (sl) (See 着信拒否) blocking communications (from a phone number or an e-mail address)
電子メールアドレス[でんしメールアドレス, denshi me-ruadoresu] (n) {comp} e-mail address
電子郵件[でんしゆうけん, denshiyuuken] (n) (See 電子郵便) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message
電子郵便[でんしゆうびん, denshiyuubin] (n) (See 電子郵件) electronic mail service; e-mail service; electronic mail system; e-mail system
電郵[でんゆう, denyuu] (n) (1) (abbr) (See 電子郵件) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message; (2) (See 電子郵便) electronic mail (e-mail) service; electronic mail (e-mail) system
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イーメイル[いーめいる, i-meiru] e-mail

-e-mail- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีเมล ; อีเมล์[n.] (īmēl ; īmē) EN: email = e-mail ; electronic mail ; e-mail address FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (jotmāi ilek) EN: electronic mail ; email = e-mail FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
ที่อยู่อีเมล[n. exp.] (thīyū īmēn ) EN: e-mail address ; email address FR: adresse email [f] ; adresse e-mail [f]

-e-mail- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Email {f,n}; E-Mail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -e-mail-
Back to top