ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

duplex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *duplex*, -duplex-

duplex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
duplex (n.) บ้านที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนสำหรับสองครอบครัว Syn. apartment, double, twofold
English-Thai: HOPE Dictionary
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน,คู่,สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น,บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
duplex(adj) ทวีคูณ,สองเท่า,คู่,ซึ่งมี 2 ส่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
duplexสื่อสารสองทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, no, I know who she is. I found her duplex on Madison.โอ้ ไม่ ชั้นรู้ว่าเธอคือใคร ชั้นเจอบ้านเธอที่เมืองเมดิสัน
"Three bedroom duplex in Allston, facing east. ""3 ห้องนอน แยกเป็น 2 ส่วน อยู่ที่ออลส์ตัน หันหน้าทิศตะวันออก
I would do a solo show at the Duplex about my obsession with Broadway divas.ฉันคงจะไปร้องโซโล่ที่ The Duplex เกี่ยวกับความหมกมุ่น เรื่องตัวแม่แห่งวงการบรอดเวย์ดีกว่า
What is that, subroutine for duplex compression?อธิบายยาก โปรแกรมย่อยสำหรับบีบข้อมูลสองทางเหรอ
I know, I know. I'm a duplex.ฉันรู้ๆ ฉันก็คิดถึงเธอ
When I was your age, I lived in a duplex!ตอนชั้นเท่าแก ชั้นอยู่ในห้องเช่า
We bought ourselves a duplex.พวกเราซื้อบ้านแบบดูเพล็ก
Remember? We lived over on Colfax Street, in the duplex. Remember?จำได้มั้ย เราอยู่กันที่ถนนคอลเฟ็ค จำได้มั้ย
I hear everything in this duplex.ฉันได้ยินทุกอย่างที่ทำในตึกนี้

duplex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュプレックス[, deyupurekkusu] (n,adj-no) {comp} duplex
二軒建て[にけんだて, nikendate] (exp) duplex (house)
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] (n) {comp} duplex transmission
全二重通信[ぜんにじゅうつうしん, zennijuutsuushin] (n) {comp} full duplex transmission; full duplex communication
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] (n) {comp} FDD; frequency division duplex
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] (n) {comp} TDD; time division duplex
頸動脈エコー[けいどうみゃくエコー, keidoumyaku eko-] (n) carotid duplex (ultrasound)
ディスク二重化[ディスクにじゅうか, deisuku nijuuka] (n) {comp} disk duplexing
フルデュプレックス[, furudeyupurekkusu] (n) {comp} full-duplex
二重[にじゅう(P);ふたえ(P), nijuu (P); futae (P)] (n,adj-no) (1) double; two-fold; two layers; duplex; (pref) (2) diplo-; dipl; (P)
全二重[ぜんにじゅう, zennijuu] (n) full duplex; FDX
半二重;半2重[はんにじゅう, hannijuu] (adj-na,n) half duplex; HDX
半二重伝送;半2重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] (n) {comp} half-duplex transmission
半二重通信;半2重通信[はんにじゅうつうしん, hannijuutsuushin] (n) {comp} half-duplex transmission; half-duplex communications
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デュプレックス[でゆぷれっくす, deyupurekkusu] duplex (a-no)
二重[ふたえ, futae] duplex (a-no)
二重通信[にじゅうつうしん, nijuutsuushin] duplex
全二重(通信方式)[ぜんにじゅう(つうしんほうしき), zennijuu ( tsuushinhoushiki )] full duplex
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] duplex transmission
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] FDD, frequency division duplex
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] TDD, time division duplex
全二重[ぜんにじゅう, zennijuu] Full-Duplex, FDX
半二重[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX
半二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission

duplex ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
duplex; doppelt {adj}duplex
Doppelmanometer {n}duplex pressure gauge
Doppelrechner {m} (zur Sicherung) [comp.]duplex computer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า duplex
Back to top