ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

duodenum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *duodenum*, -duodenum-

duodenum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
duodenum (n.) ลำไส้เล็กส่วนต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
duodenumลำไส้เล็กส่วนต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
duodenumลำไส้เล็กส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duodenumดูโอดีนั่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pylorus (n.) กระเพาะอาหารส่วนท้ายที่เปิดเข้าสู่ส่วน duodenum
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Force-feed him wheat then do an endoscopy as it hits his duodenum.ให้ข้าวสาลีเป็นอาหารเขา ส่องกล้องเขาดูลำไส้เล็กส่วนต้น

duodenum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空肠[kōng cháng, ㄎㄨㄥ ㄔㄤˊ, 空肠 / 空腸] jejunum (empty gut, middle segment of small intestine between duodenum 十二指腸|十二指肠 and ileum 回腸|回肠
十二指肠[shí èr zhǐ cháng, ㄕˊ ㄦˋ ㄓˇ ㄔㄤˊ, 十二指肠 / 十二指腸] duodenum

duodenum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
十二指腸[じゅうにしちょう, juunishichou] (n,adj-no) duodenum
幽門[ゆうもん, yuumon] (n,adj-no) pylorus; opening of stomach into duodenum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า duodenum
Back to top