ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-duodenum-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น duodenum, *duodenum*,

-duodenum- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空肠[kōng cháng, ㄎㄨㄥ ㄔㄤˊ, 空肠 / 空腸] jejunum (empty gut, middle segment of small intestine between duodenum 十二指腸|十二指肠 and ileum 回腸|回肠

-duodenum- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
十二指腸[じゅうにしちょう, juunishichou] (n,adj-no) duodenum
幽門[ゆうもん, yuumon] (n,adj-no) pylorus; opening of stomach into duodenum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -duodenum-
Back to top