ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dry up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dry up*, -dry up-

dry up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dry up (phrv.) ทำให้แห้งผาก See also: แห้งผาก Syn. dry off, dry out
dry up (phrv.) หยุด See also: เลิก
dry up (phrv.) เช็ดให้แห้ง See also: ทำให้แห้ง
dry up (phrv.) เงียบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หุบปาก, หยุดพูด Syn. shut up
dry up deplete (vt.) ใช้จนหมด Syn. sap, bleed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหือด (v.) dry up See also: be parched Syn. แห้งหาย, แห้ง, เหือดแห้ง
เหือดหาย (v.) dry up See also: be parched Syn. แห้ง, เหือดแห้ง, แห้งเหือด
แห้งผาก (v.) dry up See also: dry completely Ops. ชื้น, เปียก
แห้งหาย (v.) dry up See also: be parched Syn. แห้ง, เหือดแห้ง
แห้งเหือด (v.) dry up See also: be parched Syn. เหือดแห้ง, แห้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have no choice. Your unemployment will dry up soon.นายไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้ว นายตกงาน ไม่มีเงินเข้าเลย
ShinGuiGwan collecting the tree sap means that he is trying to dry up the tree sap supply, therefore squeezing the Forge even further, isn't it?การรับยางไม้ของชินกุยกันแปลว่า เขากำลังดูดปริมาณยางไม้ออกจากตลาด เพื่อบีบโรงเหล็ก
But then I started to dry up from that year of binging on life, a year of killing.แต่ต่อมาฉันเริ่มที่จะหยุดคิดถึง ปีที่มีแต่การเที่ยวเล่นไปวันๆ ปีแห่งการฆ่าฟัน
Or at least stop it from working so your blood can't flow and your veins dry up and you rot from the inside out so the world can see you exactly as you are-- cold, gray, hideous,หรือไม่ อย่างน้อยก็แค่หยุดการทำงานของมัน เลือดของคุณจะไม่ไหลเวียน เส้นเลือดจะเหือดแห้ง
Land is all dry up there, nothing for the ree to hunt.ที่ดินทั้งหมดแห้ง ไม่มีอะไรให้รีไล่ล่า
Dry up, Dursley, you great prune.หุบปาก เดอร์สลีย์ ไอ้ประสาท
Take your laundry upstairs.เอาเสื้อผ้าลูกขึ้นไปข้างบน
No more food gets delivered to the grocery store, gas stations dry up.ร้านค้าไม่มีอาหาร ปั้มขาดแคลนน้ำมัน

dry up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萎缩[wěi suō, ㄨㄟˇ ㄙㄨㄛ, 萎缩 / 萎縮] to wither; to dry up (of a plant); to atrophy (of muscle or organ)

dry up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾枯らびる;干からびる;干涸びる;乾涸びる;干枯びる(iK);干枯らびる(iK)[ひからびる, hikarabiru] (v1,vi) to dry up completely; to become stale
涸れる[かれる, kareru] (v1,vi) to dry up (spring, pond, etc.); to run out
乾せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away
乾びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel
乾上がる;干上がる[ひあがる, hiagaru] (v5r,vi) to dry up; to parch; to ebb away
涸らす[からす, karasu] (v5s,vt) to dry up; to exhaust

dry up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้งเหือด[v.] (haēng heūat) EN: dry up FR:
แห้งผาก[v.] (haēngphāk) EN: dry up FR:
เหือด[v.] (heūat) EN: dry up ; diminish FR:
งวด[v.] (ngūat) EN: dry up ; dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight FR: assécher : être à sec ; se tarir ; décroître ; être serré ; se réduire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dry up
Back to top