ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drive out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drive out*, -drive out-

drive out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drive out (phrv.) ขับทางไกล See also: ขับไปเป็นระยะทางไกล
drive out (vt.) ขับไล่ See also: ขับ, ไล่, ผลักดัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขับไล่ (v.) drive out See also: expel, discharge Syn. ไล่, เสือกไส, ขับไส, ผลักไส, ไล่ส่ง Ops. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ
ขับไล่ไสส่ง (v.) drive out See also: expel, banish Syn. ขับไล่, ขับไส, ผลักไส, เสือกไสไล่ส่ง Ops. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ
ไล่ส่ง (v.) drive out See also: expel, discharge Syn. ไล่, เสือกไส, ขับไส, ผลักไส Ops. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wanna drive out there?จะขับรถไปดูมั้ยครับ?
You know, I've seen you drive out of here so many times.ผมเห็นคุณขับออกจากที่นี่หลายครั้ง
If you can drive out into the desert to dump a body, why not go in deeper, where you won't be seen from the road?ถ้าคุณสามารถขับรถเข้าไปในทะเลทรายแล้วทิ้งศพได้ ทำไมเข้าไม่ไปทิ้งให้ห่างไกลผู้คนกว่านี้ ที่ที่มองจากถนนไม่เห็น
Yet, he wanted to be able to drive out and visit the body.และเขาอยากจะสามารถขับรถผ่าน และมองศพจากถนนได้
You know I'll drive out there.คุณรู้ว่าฉันต้องขับรถไปที่นั่น
If it's all the same to you, I thought I'd drive out there and take a look.ฉันคิดว่าถ้ามันดูปรกติสำหรับคุณ ฉันก็จะขับรถไปดูที่นั่นสักหน่อย
She lives in Oakland Park. I'll drive out there with you.-เธออาศัยอยู่ที่ โอคแลนด์ พาค ฉันจะนั่งรถไปกับคุณ
I guess they didn't want him to drive out of here.ผมเดาว่าพวกเขาคงไม่อยาก ให้เขาขับออกไปได้
This fat man who can drive out of China?ไอ่หมูอ้วนจีน หุบปากได้แล้ว
There's something about the long drive out here, the anticipation.มันเป็นอะไรที่ ต้องขับรถไกลกว่าที่นี่ เป็นการรอคอยที่นาน
Made me drive out to Virginia just to meet him.บอกให้ฉันขับรถไปเวอร์จิเนียเพื่อพบเขา
Cassie Blake is all drama, all the time, and she wants to drive out there and check.ยัยแคซซี่ เบลคชอบน้ำเน่าตลอดเวลา และเขาอยากขับไปดูที่นั่น

drive out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
豆まき;豆撒き;豆蒔き[まめまき, mamemaki] (n,vs) (1) sowing beans (or pulses, etc.); (2) (See 節分・1) scattering parched beans (to drive out evil spirits)
追っ払う;追っぱらう[おっぱらう, opparau] (v5u,vt) to chase away; to drive away; to drive out
追ん出す[おんだす, ondasu] (v5s,vt) (col) (See 追い出す) to expel; to drive out
追い出す[おいだす, oidasu] (v5s,vt) to expel; to drive out; (P)
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u,vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P)

drive out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss FR:
เก๊ก[v.] (kek) EN: evict ; drive out FR:
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge ; evict ; remove FR: chasser ; repousser ; évincer ; virer
ขับไล่ไสส่ง[v.] (khaplaisais) EN: drive out ; expel ; banish ; get rid of (s.o.) ; kick s.o. FR:
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drive out
Back to top