ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drive away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drive away*, -drive away-

drive away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drive away (phrv.) ขับออกไป See also: ขับจากไป Syn. drive off
drive away (phrv.) ขับไล่ (ความรู้สึก) ไปให้พ้น Syn. drive off
drive away at (phrv.) ขับหนีไป
drive away at (phrv.) ทำงานหนัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขับ (v.) drive away See also: expel Syn. ไล่, ขับไล่
เฉด (v.) drive away See also: expel, dismiss Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไล่ไสส่ง Ops. เชิญ, เชื้อเชิญ
ไล่ส่ง (v.) drive away See also: dispel, drive off, chase away Syn. ขับไล่
ไสหัว (v.) drive away See also: dispel, drive off, chase away Syn. ขับไล่, ไล่ส่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not afraid to die if it will drive away the humans!ผมไม่กลัวที่จะตายถ้ามันจะขับรถออกไปคน!
But I will be very sorry to drive away from you.แต่ว่าผมจะรู้สึกแย่มาก ถ้าเกิดต้องจากกับคุณตรงนี้
I'm just gonna let them drive away like that.ผมแค่ปล่อยให้พวกเขา ขับรถออกไปแบบนั้น
Shoot Mr Farrell in the head, and drive away by the time you get to the end of the next block, all your debts will be wiped clean... and your children will be set for life.ยิงหัวคุณฟาร์เรล แล้วก็ขับรถหนีไป เมื่อแกขับไปถึงจนสุดทางบล็อกข้างหน้า หนี้ของแกทั้งหมดจะหายไป
I explicitly say I want no air freshener, and every time I drive away smelling like an Alpine w3-- house.ฉันขอพูดอย่างชัดเจน ฉันไม่อยากสูดมลพิษทางอากาศเข้าไป และทุกครั้งฉันขับรถหนีมันตลอดเลย กลิ่นยังกะอัลไพน์ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ้าน 3 วัน
Tends to drive away the people I care about most.ตั้งใจจะจากไป\ให้ไกลจากคนที่ห่วงใย
You don't just drive away from it.คุณไม่เพียงแค่ขับรถออกไปจากมัน
You can just stay here with us. -And we can drive away and it'll be fine. -Let go of my arm.Stay here to go and you'll be fine.
He says he kept tryin' to drive away.เขาว่าเขาพยายาม ขับออกห่าง
No, we gonna drive away. And he gonna let go.ไม่ เราจะขับออกไปเลย แล้วเขาก็จะปล่อยมือ
If you just drive away, I'll feel bad.ถ้าคุณไม่รับ ฉันคงจะรู้สึกไม่ดี
The kid's done playing, you and your teenager climb in your pretty little cage and drive away.พอเด็กๆเล่นดนตรีเสร็จ นายและอีหนูวัยรุ่นของนาย ค่อยคลานไปในกรงอันแสนเล็กๆของนาย และไสหัวไป

drive away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
払い出す;払出す[はらいだす, haraidasu] (v5s,vt) to pay (out); to drive away
払い除ける;払い退ける;払いのける[はらいのける, harainokeru] (v1,vt) to ward off; to brush away; to fling off; to drive away
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P)
虫送り[むしおくり, mushiokuri] (n) torch procession to drive away crop-eating insects
追い払う;追払う[おいはらう;おいぱらう, oiharau ; oiparau] (v5u,vt) to drive away
頭の上の蠅も追えない;頭の蠅も追えない[あたまのうえのはえもおえない(頭の上の蠅も追えない);あたまのはえもおえない(頭の蠅も追えない), atamanouenohaemooenai ( atama no ueno hae mo oe nai ); atamanohaemooenai ( atama no] (exp) unable even to drive away the flies on one's own head (denoting a helpless person)
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s,vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.)
追い散らす;追散らす[おいちらす, oichirasu] (v5s,vt) to drive away; to scatter; to rout
追っ払う;追っぱらう[おっぱらう, opparau] (v5u,vt) to chase away; to drive away; to drive out
退ける;斥ける;却ける[しりぞける, shirizokeru] (v1,vt) to repel; to drive away; to repulse; to reject

drive away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss FR: renvoyer ; chasser
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; chuck ; abolish FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove ; put an end to ; dispose of FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drive away
Back to top