ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dozen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dozen*, -dozen-

dozen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dozen (adj.) เกี่ยวกับหนึ่งโหล See also: ซึ่งเป็นโหล, ซึ่งมี 12 ชิ้น
dozen (n.) หนึ่งโหล See also: โหล, 12 ชิ้น Syn. twelve
English-Thai: HOPE Dictionary
dozen(ดัซ'เซิน) n. โหล,จำนวน12. -adj. เป็นจำนวน 12 -pl. dozens,dozen
dozenth(ดัซ'เซินธฺ) adj. ที่ 12,ลำดับที่ 12
English-Thai: Nontri Dictionary
dozen(n) โหล,จำนวน 12
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โหล (clas.) dozen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They proved it a dozen different ways in court.พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันโหลวิธีการที่แตกต่างกันในศาล
(GRUNTING) when you're fighting half a dozen people than when you only have to be worried about one.เวลาที่เจ้าสู้กับคนครึ่งโหล... กับเวลาที่เจ้าสู้กับแค่... คนเพียงคนเดียว
He speaks a dozen languages, knows every local custom.เขาพูดภาษาอื่นๆได้ถึง 12 ภาษา, รู้จักวัฒนธรรมของทุกๆแห่งเป็นอย่างดี.
There must have been two dozen Peters and Pauls at the wedding.มีชื่อปีเตอร์และพอลเกือบสองโหลได้ ในวันแต่งงาน
Free cars. Keys to a dozen hideout flats all over the city.รถยนต์ ห้องกบดานสักโหลนึง ตามทั่วเมือง
He sent me a dozen roses and an autographed picture with the band!เขาส่งช่อกุหลาบและรูปถ่ายวงมาให้ฉันด้วย
I need a dozen volunteers for a week's work.ฉันต้องการอาสาสมัครโหลสำหรับการทำงานของสัปดาห์
I also built that library and used it to help a dozen guys get a high school diploma.ฉันยังสร้างห้องสมุดที่ และใช้มันเพื่อช่วยให้พวกโหลได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสูง
Mr. Stevens visited nearly a dozen banks in the Portland area that morning.นายสตีเว่นเข้าเยี่ยมชมเกือบโหลธนาคารในพื้นที่พอร์ตแลนด์ในเช้าวันนั้น
A dozen other places.ยังมีอีกหลายแห่ง ซึ่งมันอาจตกหล่นอยู่
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น
Its superior sharpness will last a lifetime! A dozen of these table knives,ใยแมงมุมนั้งแข็งแรงมาก แต่อ่อนแอกับไฟ

dozen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十几[shí jǐ, ㄕˊ ㄐㄧˇ, 十几 / 十幾] more than ten; a dozen or more
反正一样[fǎn zhèng yī yàng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 反正一样 / 反正一樣] whether it's right or wrong doesn't make a lot of difference; six of one and half a dozen of the other; as broad as it is long
一打[yī dǎ, ㄧ ㄉㄚˇ, 一打] dozen
[dá, ㄉㄚˊ, 打] dozen
滔滔不绝[tāo tāo bù jué, ㄊㄠ ㄊㄠ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 滔滔不绝 / 滔滔不絕] unceasing torrent (成语 saw); talking non-stopping; gabbling forty to the dozen

dozen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダズン[, dazun] (n) dozen
五十歩百歩[ごじゅっぽひゃっぽ;ごじっぽひゃっぽ, gojuppohyappo ; gojippohyappo] (exp,n) six of one and a half dozen of the other; scant difference
打(ateji)[ダース, da-su] (n) (abbr) (uk) dozen (eng
半ダース[はんダース, han da-su] (n,adj-no) half-dozen; half-a-dozen
掃いて捨てるほど[はいてすてるほど, haitesuteruhodo] (exp) a dime a dozen; two a penny
数十[すうじゅう, suujuu] (n,adj-no) dozens; scores of; decades

dozen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครึ่งโหล[n. exp.] (khreung lō) EN: half a dozen FR: demi-douzaine [f]
คุยจ้อไม่หยุด[v. exp.] (khui jø mai) EN: talk continually ; talk nineteen to the dozen FR:
โหล[n.] (lō) EN: dozen FR: douzaine [f]
โหลหนึ่ง[n. exp.] (lō neung) EN: a dozen FR: une douzaine
หนึ่งโหล[n. exp.] (neung lō) EN: a dozen FR: une douzaine
พูดใส่คะแนนไม่ทัน[v. exp.] (phūt sai kh) EN: talk nineteen to the dozen FR:
สองโหลครึ่ง [n. exp.] (søng lō khr) EN: two and a half dozen FR: deux douzaines et demie
จำนวนมาก (...จำนวนมาก)[n. exp.] (... jamnūan) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; dozens ; many ; numerous ; scores of FR: un grand nombre de ... ; beaucoup de … ; en grand nombre ; en quantité ; à la pelle
สองโหล[n. exp.] (søng lō) EN: two dozens FR: deux douzaines

dozen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frühsport {m} | Frühsport treibenearly-morning exercise | to do one's daily dozen
Gros {n}gross (twelve dozen)
Universitätsdozent {m} | Universitätsdozenten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dozen
Back to top