ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dolphin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dolphin*, -dolphin-

dolphin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dolphin (n.) ปลาโลมา
English-Thai: HOPE Dictionary
dolphin(ดอล'ฟิน) n. ปลาโลมา
English-Thai: Nontri Dictionary
dolphin(n) ปลาโลมา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dolphinsปลาโลมา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาโลมา (n.) dolphin See also: porpoise
โลมา (n.) dolphin Syn. ปลาโลมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ
A big hand for our dolphin stars! And also for our trainer Nicky!ตบมือให้เหล่าโลมาของเราหน่อยค่า
It's an Amazonian river dolphin for sure.มันต้องเป็นปลาโลมาแม่น้ำอะเมซอน แน่ ๆ
Maybe she's just not used with the naked dolphin form.หรือบางทีเธออาจจะไม่คุ้นกับปลาโลมาแก้ผ้า
Good evening, Dolphin Hotel.สวัสดีค่ะ โรงแรมดอลฟินค่ะ
Now, I know the Dolphin doesn't have the cachet of the Plaza or the Carlyle, but we operate at 90% capacity.ตอนนี้ผมรู้ว่า ดอลฟิน ไม่มีสมบัติล้ำค่าอะไร หรือแม้แต่ คาร์ไลล์ แต่เราจัดการ ให้มีการเข้าพักอยู่ที่ 90%
Send them to the Dolphin Hotel.ให้มาที่ โรงแรมดอลฟิน
I'll tell you later. The Dolphin Hotel, room 1408.ผมจะเล่าให้ฟังทีหลัง โรงแรม ดอลฟิน ห้อง 1408
I award the Dolphin 10 skulls!ผมให้คะแนนโรงแรมดอลฟิน 10 คะแนนเต็ม
And the mermaid teacher did one of those weird tail dolphin moves.และเหม็นจังกับเหม็นชึ่ง เต้นกันเร็วจี๋
They wouldn't let me talk about this dolphin slaughter in Taiji.พวกเค้าไม่ยอมให้ผม พูดเกี่ยวกับการฆ่าปลาโลมาในเมืองไทจิ
In the background, you could see these dolphin boats going by in the window, and it was just... it was so surreal.- ไม่ ไม่เหรอ? - เขาบอกว่าไม่ - ไม่

dolphin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽吻海豚[kuān wěn hǎi tún, ㄎㄨㄢ ㄨㄣˇ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 宽吻海豚 / 寬吻海豚] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)
瓶鼻海豚[píng bí hǎi tún, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˊ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 瓶鼻海豚] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)
海豚[hǎi tún, ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 海豚] dolphin

dolphin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドルフィン[, dorufin] (n) dolphin
ドルフィンキック[, dorufinkikku] (n) dolphin kick; (P)
マヒマヒ[, mahimahi] (n) (See シイラ) mahi-mahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin
半道海豚[ばんどういるか;はんどういるか;バンドウイルカ;ハンドウイルカ, bandouiruka ; handouiruka ; bandouiruka ; handouiruka] (n) (uk) bottlenose dolphin; bottlenosed dolphin (Tursiops truncatus)
河海豚;川海豚[かわいるか;カワイルカ, kawairuka ; kawairuka] (n) (uk) river dolphin
海豚[いるか(gikun);イルカ, iruka (gikun); iruka] (n) (uk) dolphin (or other small toothed whales, such as porpoises, belugas, etc.)
海豚座;いるか座[いるかざ, irukaza] (n) Delphinus; the Dolphin (constellation)
真海豚[まいるか;マイルカ, mairuka ; mairuka] (n) (uk) short-beaked common dolphin (Delphinus delphis)
花巨頭[はなごんどう;ハナゴンドウ, hanagondou ; hanagondou] (n) (uk) Risso's dolphin (Grampus griseus); grampus
鎌海豚[かまいるか;カマイルカ, kamairuka ; kamairuka] (n) (uk) Pacific white-sided dolphin (Lagenorhynchus obliquidens)
ドラド[, dorado] (n) (1) dorado (South American freshwater catfish, Salminus maxillosus); (2) (See 鱰・しいら) dolphinfish; (3) (constellation) Dorado
鯨類[げいるい, geirui] (n,adj-no) order Cetacea of toothed marine mammals, including whales and dolphins; Cetaceans
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado

dolphin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โลมา[n.] (lōmā) EN: dolphin ; porpoise FR: dauphin [m] ; marsouin [m]
โลมาเฟรเซอร์[n. exp.] (lōmā Frēsoē) EN: Fraser's Dolphin FR:
โลมาหัวบาตรครีบหลัง[n. exp.] (lōmā hūa bā) EN: Irrawaddy Dolphin FR:
โลมาหัวขวดปากสั้น [n. exp.] (lōmā hūa kh) EN: Tropical Bottle-nosed Dolphin FR:
โลมาจมูกขวด[n. exp.] (lōmā jamūk ) EN: bottle-nosed dolphin FR:
โลมาจุด[n. exp.] (lōmā jut) EN: Rough-toothed Dolphin FR:
โลมาขาวเทา[n. exp.] (lōmā khāo-t) EN: Indo-Pacific Hump-backed Dolphin FR:
โลมาลายจุด[n. exp.] (lōmā lāi ju) EN: Pantropical Spotted Dolphin FR:
โลมาปากยาว [n. exp.] (lōmā pāk yā) EN: Long-snouted Spinner Dolphin FR:
โลมาแถบ[n. exp.] (lōmā thaēp) EN: Striped Dolphin FR:
โลมาธรรมดา[n. exp.] (lōmā thamma) EN: Long-beaked Common Dolphin FR:
ปลาโลมา[n.] (plālōmā) EN: dolphin FR: dauphin [m]
โลมาฟ้าขาว[n. prop.] (Lōmā Fā Khā) EN: Blue Dolphins (nickname for Pattaya United football club) FR:

dolphin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atlantischer Delfin {m} [zool.]Atlantic Humpback Dolphin; Cameroon Dolphin
Chile-Delfin {m} [zool.]black dolphin; Chilean dolphin; Chilean black dolphin; white-bellied dolphin (Cephalorhynchus eutropia)
Hector-Delfin {m} [zool.]Hector's dolphin; little pied dolphin; New Zealand dolphin; white-front dolphin (Cephalorhynchus hectori)
Drehsprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin
Saltosprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Bugwellenreiten {n} (eines Delfins) [zool.]bowriding (of a dolphin)
Delfinfleisch {n}dolphin meat
Dämmmatte {f}dolphin pile
Süsswasserdelfine {pl} [zool.]fresh water dolphins
Stundenglas-Delfin {m} [zool.]hourglass dolphin; Wilson's dolphin; southern white-sided dolphin; cross-bearing dolphins (Lagenorhynchus cruciger)
Ozeandelfine {pl} [zool.]oceanic dolphins
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens)
Peales-Delfin {m}; Peales-Tümmler [zool.]Peales' dolphin; Peale's dolphin; blackchin dolphin; southern dolphin; Peales' porpoise; Peale's porpoise (Lagenorhynchus australis)
Südlicher Glattdelfin {m} [zool.]southern right whale dolphin; mealy-mouthed porpoise (Lissodelphis peronii)
Springen {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]leaping (of a whale or dolphin)
Tunfischfang {m} | delfingerechter Tunfischfangtuna fishing | dolphin-friendly tuna fishing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dolphin
Back to top