ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dolphin*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dolphin, -dolphin-

*dolphin* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dolphin (n.) ปลาโลมา
English-Thai: HOPE Dictionary
dolphin(ดอล'ฟิน) n. ปลาโลมา
English-Thai: Nontri Dictionary
dolphin(n) ปลาโลมา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dolphinsปลาโลมา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาโลมา (n.) dolphin See also: porpoise
โลมา (n.) dolphin Syn. ปลาโลมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ
The Dolphins, in the fourth on their 30-yard line with only 34 seconds to go.ปลาโลมาในสี่ในบรรทัด 30 หลาของพวกเขามีเพียง 34 วินาทีที่จะไป
Sea lions are known for their athleticism and dolphins are known for their intelligence.สิงโตทะเลเป็นที่รู้กันว่าบ้าออกกำลังกาย ปลาโลมาเป็นที่รู้กันว่ามันฉลาด
If that's one of your special brownies, don't let any of the dolphins eat that.และถ้านั่นเป็นบราวนี่ผสมกัญชาของแก ห้ามให้ปลาโลมากินเด็ดขาดนะ
A big hand for our dolphin stars! And also for our trainer Nicky!ตบมือให้เหล่าโลมาของเราหน่อยค่า
It's an Amazonian river dolphin for sure.มันต้องเป็นปลาโลมาแม่น้ำอะเมซอน แน่ ๆ
Maybe she's just not used with the naked dolphin form.หรือบางทีเธออาจจะไม่คุ้นกับปลาโลมาแก้ผ้า
That's not a dolphin. It's a porpoise.นั่นไม่ใช่ปลาโลมาทั่วไปนะ แต่เป็นโลมาชนิดนึง
Good evening, Dolphin Hotel.สวัสดีค่ะ โรงแรมดอลฟินค่ะ
Welcome to the Dolphin, sir.ขอต้อนรับสู่ดอลฟินค่ะ
Now, I know the Dolphin doesn't have the cachet of the Plaza or the Carlyle, but we operate at 90% capacity.ตอนนี้ผมรู้ว่า ดอลฟิน ไม่มีสมบัติล้ำค่าอะไร หรือแม้แต่ คาร์ไลล์ แต่เราจัดการ ให้มีการเข้าพักอยู่ที่ 90%

*dolphin* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽吻海豚[kuān wěn hǎi tún, ㄎㄨㄢ ㄨㄣˇ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 宽吻海豚 / 寬吻海豚] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)
瓶鼻海豚[píng bí hǎi tún, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˊ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 瓶鼻海豚] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)
海豚[hǎi tún, ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 海豚] dolphin

*dolphin* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラド[, dorado] (n) (1) dorado (South American freshwater catfish, Salminus maxillosus); (2) (See 鱰・しいら) dolphinfish; (3) (constellation) Dorado
ドルフィン[, dorufin] (n) dolphin
ドルフィンキック[, dorufinkikku] (n) dolphin kick; (P)
マヒマヒ[, mahimahi] (n) (See シイラ) mahi-mahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin
半道海豚[ばんどういるか;はんどういるか;バンドウイルカ;ハンドウイルカ, bandouiruka ; handouiruka ; bandouiruka ; handouiruka] (n) (uk) bottlenose dolphin; bottlenosed dolphin (Tursiops truncatus)
河海豚;川海豚[かわいるか;カワイルカ, kawairuka ; kawairuka] (n) (uk) river dolphin
海豚[いるか(gikun);イルカ, iruka (gikun); iruka] (n) (uk) dolphin (or other small toothed whales, such as porpoises, belugas, etc.)
海豚座;いるか座[いるかざ, irukaza] (n) Delphinus; the Dolphin (constellation)
真海豚[まいるか;マイルカ, mairuka ; mairuka] (n) (uk) short-beaked common dolphin (Delphinus delphis)
花巨頭[はなごんどう;ハナゴンドウ, hanagondou ; hanagondou] (n) (uk) Risso's dolphin (Grampus griseus); grampus
鎌海豚[かまいるか;カマイルカ, kamairuka ; kamairuka] (n) (uk) Pacific white-sided dolphin (Lagenorhynchus obliquidens)
鯨類[げいるい, geirui] (n,adj-no) order Cetacea of toothed marine mammals, including whales and dolphins; Cetaceans
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado

*dolphin* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โลมา[n.] (lōmā) EN: dolphin ; porpoise FR: dauphin [m] ; marsouin [m]
โลมาฟ้าขาว[n. prop.] (Lōmā Fā Khā) EN: Blue Dolphins (nickname for Pattaya United football club) FR:
โลมาเฟรเซอร์[n. exp.] (lōmā Frēsoē) EN: Fraser's Dolphin FR:
โลมาหัวบาตรครีบหลัง[n. exp.] (lōmā hūa bā) EN: Irrawaddy Dolphin FR:
โลมาหัวขวดปากสั้น [n. exp.] (lōmā hūa kh) EN: Tropical Bottle-nosed Dolphin FR:
โลมาจมูกขวด[n. exp.] (lōmā jamūk ) EN: bottle-nosed dolphin FR:
โลมาจุด[n. exp.] (lōmā jut) EN: Rough-toothed Dolphin FR:
โลมาขาวเทา[n. exp.] (lōmā khāo-t) EN: Indo-Pacific Hump-backed Dolphin FR:
โลมาลายจุด[n. exp.] (lōmā lāi ju) EN: Pantropical Spotted Dolphin FR:
โลมาปากยาว [n. exp.] (lōmā pāk yā) EN: Long-snouted Spinner Dolphin FR:
โลมาแถบ[n. exp.] (lōmā thaēp) EN: Striped Dolphin FR:
โลมาธรรมดา[n. exp.] (lōmā thamma) EN: Long-beaked Common Dolphin FR:
ปลาโลมา[n.] (plālōmā) EN: dolphin FR: dauphin [m]

*dolphin* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atlantischer Delfin {m} [zool.]Atlantic Humpback Dolphin; Cameroon Dolphin
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Bugwellenreiten {n} (eines Delfins) [zool.]bowriding (of a dolphin)
Chile-Delfin {m} [zool.]black dolphin; Chilean dolphin; Chilean black dolphin; white-bellied dolphin (Cephalorhynchus eutropia)
Süsswasserdelfine {pl} [zool.]fresh water dolphins
Hector-Delfin {m} [zool.]Hector's dolphin; little pied dolphin; New Zealand dolphin; white-front dolphin (Cephalorhynchus hectori)
Stundenglas-Delfin {m} [zool.]hourglass dolphin; Wilson's dolphin; southern white-sided dolphin; cross-bearing dolphins (Lagenorhynchus cruciger)
Ozeandelfine {pl} [zool.]oceanic dolphins
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens)
Peales-Delfin {m}; Peales-Tümmler [zool.]Peales' dolphin; Peale's dolphin; blackchin dolphin; southern dolphin; Peales' porpoise; Peale's porpoise (Lagenorhynchus australis)
Südlicher Glattdelfin {m} [zool.]southern right whale dolphin; mealy-mouthed porpoise (Lissodelphis peronii)
Drehsprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin
Saltosprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin
Springen {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]leaping (of a whale or dolphin)
Tunfischfang {m} | delfingerechter Tunfischfangtuna fishing | dolphin-friendly tuna fishing
Delfinfleisch {n}dolphin meat
Dämmmatte {f}dolphin pile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dolphin*
Back to top