ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dolly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dolly*, -dolly-

dolly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dolly (n.) ตุ๊กตา (ภาษาเด็ก)
dolly bird (sl.) ผู้หญิงที่น่าดึงดูด See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
dolly in (phrv.) เลื่อนกล้อง (ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์)บนล้อไปทางฉากที่กำหนดไว้ Syn. dolly out
dolly out (phrv.) เลื่อนกล้อง (ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์)บนล้อออกจากฉากที่กำหนดไว้ Syn. dolly in
dollyshop (n.) โรงขายและรับซื้อของเล็กๆน้อยๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
dolly(ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย, Syn. doll
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dollyที่รองค้อนเคาะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wake up, Dolly Daydream.ตื่นได้แล้ว พ่อนักฝันกลางวัน
You want you to find this, because the finding of this finds you incapacitorially finding and or locating in your discovering a way to save your dolly belle, ol' what's-her-face.ตัวนาย.. อยากให้นายหาไอ้นี่ ถ้านายหาไอ้นี่ได้ นายก็จะพบวิธีที่จะ สามารถหา..
Now i request dolly to light the dia, and take blessings from her.เชิญดอลลี่ไปยังแสงสว่างด้านใน และรอรับพรจากเธอ
Not yours, dolly madam's.ไม่ใช่คุณครับ,ของมาดามดอลลี่ครับ
Remember Dolly the sheep?จำแกะที่ชื่อดอลลี่ได้มั๊ย?
Not if she wants to see her favorite dolly Alive.ถ้าแกยังอยากเห็นตุ๊กตาตัวโปรดมีชีวิตอยู่
Now, take Dolly upstairs and play.เอาล่ะ เอาดอลลีขึ้นไป ข้างบนน่ะ แล้วเล่นกับมัน
Yeah, your Dolly Change Me doll...ครับ ตุ๊กตาของคุณ... .
You had to use a dolly or something.คุณน่าจะต้องใช้ รถเข็นหรืออะไรสักอย่าง
Becky could look like a young Dolly Parton with a couple less ribs.เบ็คกี้จะดูแล้วเหมือนดอลลี่พาร์ตันตอนเด็ก ถ้าไม่มีซี่โครง
The slippery nipple shots at the Dolly Parton Dixie Stampede nearly killed the guy.ซิปเพอรี่ นิบเปิ้ล ที่ดอลลี่ พาตัน ดิกซี่ สแตมเพด คงทำเอาเกือบตายน่ะ
You want the boy to grow up to be a man, don't you, Dolly?อยากให้ลูกโตมาเป็นผู้ชายเต็มตัวไหมล่ะ?

dolly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多利[Duō lì, ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ, 多利] Dolly the sheep

dolly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オショロコマ[, oshorokoma] (n) dolly varden (species of trout, Salvelinus malma, esp. subspecies Salvelinus malma malma) (ain
ドリー[, dori-] (n) dolly; (P)

dolly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอลลี่[n. prop.] (Dønlī = Døl) EN: Dolly FR: Dolly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dolly
Back to top